تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 4

  باتلاق

1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیك می شوید كه پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانة آن است كه با خنثی كردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناك به خوشبختی و سعادتی باور نكردنی دست می یابید .

 

باد

1ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در كار وزیدن است ، علامت آن است كه در اثر فوت یكی از نزدیكان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .

2ـ شنیدن صدای زوزة باد در خواب ، علامت آن است كه با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید كرد . و از راهی درست برای كسب ثروت اقدام می كنید .

4ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه كه شما می خواهید می وزد ، علامت آن است كه در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شكست می خورید .

5ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی كه شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است كه بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می كنید .

 

بادام

1ـ دیدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتی كوتاه ثروتمند خواهید شد .

2ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد كه پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی  ، بسیار نومید خواهید شد . 

 

بادبادك

1ـ اگر خواب ببینید بادبادكی به هوا می فرستید ، نشانة‌ آن است كه از طریق كارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید بادبادكی بر زمین افتاده است ، علامت آن است كه در زندگی با شكست و نومیدی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بادبادكی درست می كنید ، نشانة آن است كه به سرمایه ای اندك ، معاملة بزرگی انجام  می دهید و می كوشید كسی را از آن خود سازید .

4ـ اگر خواب ببینید كودكان بادبادك هوا می كنند ، نشانة آن است كه برای كسب لذت به كارهایی بیهوده دست خواهید زد .

5ـ اگر خواب ببینید بادبادكی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است كه امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود . 

 

بادبزن

1ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

2ـ اكر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است كه با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن كهنه ای را گم می كند ، نشانة‌آن است كه نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .

 

بادكنك

1ـ دیدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتی كه مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشكلات زیادی روبرو می شوید .

2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببینید ، نشانة آن است كه انتظاری كه برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود .

 

باد و بوران

دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانة دست زدن به كاری دشوار و نومید كننده است .

 

بار

1ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است كه از روی عشق و خیر خواهی دست به كارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است كه قادر به امرار معاش افرادی كه به شما وابسته اند نخواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است كه نزدیكان شما تجربیاتی خواهند كرد كه شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .

 

باران

1ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است كه از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد كوبید .

2ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می كوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانة‌ آن است كه در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان كامیاب خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می كنید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیروز خواهید شد .

5ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در كسب ثروتی اندك موفق خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چكه می كند ، علامت آن است كه به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چكه های آب گل آلود باشد ، نشانة آن است كه تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .

7ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است كه از چیزی لذت خواهید برد كه باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و كثیف می شود ، علامت آن است كه با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .

10ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است كه از محیطهای اجتماعی ، كه در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

11ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است .     

 

باربر

1ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است كه به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

4ـ اخراج كردن باربر در خواب ، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

 

بازار

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است كه در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروك در خواب ، علامت آن است كه پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است كه در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است كه تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

 

بازجویی

اگر خواب ببینید كسی شما را بازجویی می كند ، نشانة‌ آن است كه در پایدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهید خورد .

 

بازو

اگر در خواب ببینید بازوی كسی را قطع می كنید ، علامت آن است كه از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید كه نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .

 

باطری

دیدن باطری در خواب ، نشانة آن است كه از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد .

 

باغ

1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فكری بسیار و آسایش است .

2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

 

باغ میوه

1ـ اگر خواب ببینید كه به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید كه باغهایی كه از آن می گذرید پر از درختانی است كه میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است كه با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می كند ، علامت آن است كه همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند كرد .

3ـ اگر خواب ببینید كه در باغِ میوه ای خوكها مشغول خوردن میوه هایی هستنند كه بر زمین افتاده است ، علامت آن است كه ثروتی كه از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .

4ـ اگر خواب ببینید كه مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است كه در فراوانی و آسایش خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید كه باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است كه به زندگی نكبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندك خواهید داشت .

6ـ اگر خواب ببینید كه به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می كنید ، علامت آن است كه رقیبی حسود خواهید داشت .

7ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است كه فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .

8ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است كه به هنگام زندگی در زمان اكنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .

9ـ دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است كه باید بر دوش بگیرید .

 

باغ وحش

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می كنید ، علامت آن است كه سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در كشورهای مختلف دانشی كسب می كنید .

 

بافتن

1ـ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می كند ، نشانة‌آن است كه زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در كنار او خواهند بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند در كارخانة ریسندگی كار می كند ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت .

3ـ اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانة آن است كه از روی شتاب ازدواج خواهد كرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند در كارخانة ریسندگی كار می كند ، علامت آن است كه نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد .

5ـ اگر خواب ببینید كه كارخانة ریسندگی كه در آن كار می كنید ویران می شود ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست خواهید خورد .

 

بال

1ـ اگر خواب ببینید كه بال درآورده اید ، علامت آن است كه به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید كرد .

2ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید كرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .

 

بالارفتن

1ـ اگر خواب ببینید كه از تپه یا كوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانة آن است كه بر تمام موانعی كه در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید كرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است كه  بهترین آرزوهای شما با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید كه تا آخرین پلة نردبان بالا رفته اید ، نشانة موفقیت در كارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شكند ، دلالت بر مشكلات و سختیهای كار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما .

3ـ اگر خواب ببینید كه چون دزدی از دیوار خانة‌ كسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد كه پیمانی با دوستان می بندید و دست به كاری بی نهایت خطرناك می زنید . مدتی به خاطر این كار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .

 

بالا سر

1ـ اگر خواب ببینید كه شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد كه خطری شما را تهدید می كند . اما اگر آن شیئی  روی شما بیفتد ، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیك شما بر زمین بیفتد ، بی آنكه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگی نجات خواهید یافت، بی آنكه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید كه شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاكی از آن است كه بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت . 

 

بالش

1ـ دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانة آن است كه امیدی دلگرم كننده به آینده خواهد داشت .

 

بالكن

1ـ اگر خواب ببینید كه در بالكنی ایستاده اید ، نشانة آن است كه در آخرین مراحل موفقیت در كاری ، مضطرب و نگران خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالكن گفتگو می كند ، نشانة آن است كه به زودی با شادمانی ازدواج خواهد كرد .

3ـ دیدن یك بالكن قدیمی درخواب ، نشانة آن است كه امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد .

 

بانك

1ـ دیدن تحویلدار بی كار در بانك ، علامت آن است كه در امور كاری خود با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در بانك سكة طلا موجود نمی باشد ، دلالت بر آن دارد كه به سود و موفقت نخواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید در بانك اسكناسها و سكه ها روی هم انبوه شده اند ، علامت آن است كه به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد .   

 

ببر

1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهید دید .

2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می كند ، نشانة آن است كه عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می كنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است كه در تمام كارهای خود پیروز و موفق خواید شد .

4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید كرد .

5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چیره می شوید .

6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، كه از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .

 

بت

1ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می كنید ، علامت آن است كه در زندگی شهرت و ثروتی اندك به دست  می آورید . زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

2ـ شكستن بت در خواب ، نشانة آن است كه هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود . زیرا شما تسلط كاملی بر افكار خود دارید .

3ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید ، علامت آن است كه بین شما  دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید .

4ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانة آن است كه طبیعت بشری را بسیار خوب درك    می كنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید .  

 

بچة شیطان

1ـ دیدن بچة شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان مبدل به بچه ای شیطان شده اید ، علامت آن است كه نادانی شما را به فقر می كشد .    

 

بچة گربه

1ـ اگر زنی در خواب ببیند بچة گربه ای زیبا ببیند ، نشانة آن است كه به دام فریب ماهرانه ای كشیده می شود . اما  با تشخیص درست خود را نجات می دهد . اما اگر در خواب بچه گربه ای كثیف و لاغر ببیند ، علامت آن است كه قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد .

2ـ دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشكلات كوچك و انزجار آور و زیان مالی دارد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می كشید ، علامت آن است كه بر نگرانیها و ناراحتیهای زندگی غلبه خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می كشد ، نشانة آن است كه دشمنان سعی می كینند به شما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب میرسانند .   

 

بدبختی

1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است كه پیاپی شكست خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد كه وجود فردی موجب خواهد شد كه در كارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .

 

بدخلق

1ـ اگر در خواب احساس كنید بد خلق هستید ، علامت آن است كه باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا كنید .

2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است . 

 

بذر

دیدن بذر در خواب ، نشانة سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .

 

برادر

1ـ اگر برادر خود را در حالی كه مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانة آن است كه موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود خواهید شد .

 

برادر زاده

دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودی در آمد كافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن است كه با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .

 

برج مراقبت

1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است كه تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار كنید .

 

برچسب

دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است كه به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .