تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 5

برزنت

1ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

2ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه معاملاتی مشكوك خواهید داشت .

 

برس

1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی كارهاست .

2ـ دیدن برس كهنه و خراب ، علامت بیماری است .   

3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است كه در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است كه بزودی در مقابل كار دشواری كه انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید كرد .

5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

 

برف

1ـ دیدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسیدن به آرزویی كه سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .

3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .

4ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصیت و غرورتان را كسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید كوشید با همین فرد ارتیاط برقرار كنید .

5ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد .

6ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می كنید ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .

7ـ دیدن كوههای برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .

8ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است كه بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می كند ، نشانة آن است كه برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .

10ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می كنید ، علامت آن است كه پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید كرد . اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد ، یقیناً شكست خواهید خورد .

11ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

 

بركه

اگر دختری خواب ببیند در بركه ای تن می شوید ، دلالت بر آن دارد كه جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت .

 

برگ

1ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .

2ـ دیدن برگهای خشك در خواب ، نشانةآن است كه احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب برگهای خشك ببیند ، علامت آن است كه در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد .

4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است كه ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد كرد .

 

برلیان

1ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است كه برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .

2ـ دیدن برلیان شكسته در خواب ، علامت آن است كه فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می كند .

 

برنج

1ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است ، برای كشاورزان نشانة‌ محصولات فراوان است .

2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .

3ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاك مخلوط گشته است ، نشانة آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است كه به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

 

برنز

1ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است كه در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند كه حركت می كند ، دلالت بر آن دارد كه در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت نمی گیرد .

3ـ دیدن حشرات برنزی در خواب ، نشانة حسادت و نابودی است .

 

بره

1ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می كنند ، علامت آن است كه دوستانی صمیمی خواهید یافت و در كسب ثروت موفق خواهید شد . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی كلان خواهد برد .

2ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .

3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است كه افرادی بیگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .

4ـ اگر در خواب بره ای گم كنید ، علامت آن است كه افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .

5ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .

7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .

9ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است كه مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشید .

10ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .

11ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است كه امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .

12ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است كه در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید كرد .

13ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است كه برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می كنید بی آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترین تأسفی بخورید .

14ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است كه شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود .

15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می كند و ناگهان در حین انجام این كار در می یابید كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا می كند ، نشانة آن است كه در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیكان خواهد شد .

 

برهنگی

1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است كه به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .

2ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانة آن است كه افرادی مكار شما را تشویق می كنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .

3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بكوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است كه از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید كشید .

 

برهنه

1ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانة آن است كه توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد كرد و تمامی كوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .

 

بز

1ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می كنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانة انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است .

2ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .

3ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می كند و از این كار پشیمان نمی شود .

 

بزغاله

دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهای دنیوی افراط می كنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

 

بزكوهی

1ـ دیدن بز كوهی در خواب ، نشانة آن است كه خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز كوهی خالی می شود و از كوه می افتد ، نشانة آن است كه به كسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .

 

بستنی

1ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئولیتهایی كه به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است كه به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .

4ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است كه پیش از آنكه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت كساد می شود .

 

بستة پستی

1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل كردن بستة پستی در خواب ، علامت كار كردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است كه در معامله ای شكست خواهید خورد .

 

بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .

 

بشكه

1ـ دیدن بشكه ای پر در خواب ، علامت آن است كه اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .

2ـ اگر در خواب بشكه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد كه زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .

 

بطری

1ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد كه شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .

2ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است كه به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .

 

بقالی

دیدن بقالی در خواب كه لبنیات تازه و پاكیزه بفروش می رساند ، علامت آرامش و راحتی است .

 

بلبل

1ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانة زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین كسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است .

2ـ دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .

 

بلدرچین

1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .

2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .

3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شكار می كنید ، علامت آن است كه به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید .

4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است كه بیش از حد ولخرجی خواهید كرد .

 

بلور

1ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در كارهای اجتماعی  .

2ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است كه می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانة آن است كه آنها نیز در خور دوستی با او نیستند .

 

بنا

1ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است كه به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت .

 

بنزین

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است كه از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند كرد .

 

بوق

1ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است كه اخباری به گوش شما می رسد كه باعث شادمانی شما می گردد .

2ـ دیدن بوق شكسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می كنند ، علامت آن است كه در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حكمفرماست .

4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است كه نگران آن است كه تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

 

بوقلمون

1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است كه زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .

3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید كرد .

4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست .

5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .

6ـ اگر خواب ببینید برای شكار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می كنید ، علامت آن است كه با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .

 

بهار

1ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانة آن است كه دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ،‌ نشانة آن است كه می كوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید .

 

بهشت

1ـ دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی كه خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة داشتن كودكانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است كه كارهایی كه به نظر ساده و امكان پذیر اند ، در عمل نومید كننده و آزار دهنده خواهند بود .

 

بیابان

1ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانة قحطی و زیان و از كف دادن دارایی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد .

 

بی دندان

1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است كه برای پیش بردن اهدافتان توانایی كافی نخواهید داشت .

2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان برای بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .

 

بیلیارد

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند .

2ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است كه دوستی های بی بها و ریا كارانه شما را از پا  در می آورد .

 

بیمارستان

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانة آن است كه باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار كنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به قصد ملاقات مریضی بستری ، نشانة آن است كه از حال یكی از نزدیكان خبرهای بدی خواهید شنید .

 

بیماری

1ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانة راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است كه باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .

3ـ اگر خواب ببینید یكی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است كه واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .

 

بیماری واگیردار

اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است كه وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .

 

بینی

1ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانایی و نیروهایی كه در خود كشف می كنید قادر به انجام هر كاری خواهید بود .

2ـ اگر در خواب بینی خود را كوچكتر از حدی كه هست ببینید ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهید رسید .

3ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است كه با اراده ای قوی تمام كارهای خود را به ثمر خواهید رساند .

4ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است كه به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .