تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 6

تئاتر

1ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید خود یكی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانة آن است كه از تفریحی كوتاه مدت لذت خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیك تماشا می كنید ، نشانة آن است كه در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .

4ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .

5ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری كف بزنید ، نشانة آن است كه وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانة آن است كه به كار پرخطری دست خواهید زد .

 

تاج

1ـ دیدن تاج در خواب ، نشانة تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است .

2ـ اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانة از دست دادن ثروت است .

3ـ اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می كند ، علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .

4ـ اگر خواب ببینید شخصی كه تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است كه با شما گفتگو می كند ، نشانة علاقة شما به امور مملكتی و مسایل سیاسی است .

 

تاج خروس

دیدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش كم است . بینندة خواب باید تلاش كند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد .

 

تاج گل

1ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است كه فرصتهایی بزرگ را برای كسب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت .

2ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه شكست خواهید خورد .

3ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، علامت آن است كه دورة سخت زندگی به زودی به پایان خواهد رسید .

 

تار

1ـ اگر در خواب آلت تار را ببینید ، نشانة آن است كه از سرگرمیهای لذتبخش استفاده خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می نوازد ، دلالت بر آن دارد كه نگرانیهای اندكی در پیش خواهید داشت كه به شما آسیب چندانی نخواهد زد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند سیاهپوستان تار در دست دارند ، علامت آن است كه با نامزد خود به تفاهم نمی رسد و تلاشهای او برای رسیدن به مقصود با شكست مواجه خواهد شد .

 

تارعنكبوت

دیدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت .

 

تاریكی

1ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریكی مواجه می شوید ، علامت آن است كه به هر كاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریكی هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .

2ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریكی گمراه كرده اید ، علامت آن است كه دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد .

 

تاكسی

1ـ اگر خواب ببینید تاكسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .

2ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاكسی می شوید ، علامت آن است كه می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان كنید .

3ـ اگر با زنی سوار تاكسی شوید ، حاكی از آن است كه رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاكسی هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كاری كه به چنگ می آورید ، پشرفت اندكی خواهید كرد .

 

تانك

1ـ اگر در خواب ببینید با تانكی به مبارزة دشمن می روید ، نشانة آن است كه فرصتهایی خوب برای پیشرفت به شما رو می كند به شرط آنكه از این فرصتها به درستی استفاده كنید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی تانكی به زمین می افتید ، نشانة آن است كه از مقامی بالا به زیر می آیید .

 

تانكر

1ـ دیدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه ورای توقع و انتظار خود به كامیابی و خوشنودی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید از تانكری مایه ای چكه می كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زیان خواهید دید .

 

تب

1ـ اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، دلالت بر آن دارد كه درد جسمانی خواهید كشید و افكار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است كه شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید كرد .

 

تبر

1ـ دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می كنند ، نشانة آن است كه در كنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پیدا خواهد كرد كه چندان ثروتی ندارد .

4ـ خواب تبر شكسته ، نشانة بیماری و از دست دادن پول و ثروت است .

5ـ خواهر من است و ابی مَلِك مَلِك جرار فرستاده ساره را گرفت ، و خدا در رؤیای شب برابی ملك ظاهر شده بوی گفت اینك تو مرده ای ـ بسبب این زن كه گرفتی .

 

تبعید

1ـ خواب تبعید ، نشانة شر و بداقبالی است .

2ـ اگر خواب ببینید به سرزمینهای ناشناس تبعید شده اید ، به زودی خواهید مرد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ای به جایی تبعید شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهای خود وفادار نخواهید ماند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به جایی تبعید شده است ، علامت آن است كه به مسافرتی سرچرم كننده خواهد رفت و از این سفر لذت خواهد برد .

 

تپانچه

اگر دختری خواب ببیند با تپانچه به طرف نامزد خود شلیك می كند ، علامت آن است كه با یكی از دوستان خود ناسازگاری خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .

 

تپه

اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می روید تا به نوك آن برسید ، علامت آن است كه خوشبخت و سعادتمند خواهید شد . اما اگر در خواب نتوانید به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه كنید .

 

تخت سلطنت

1ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانة آن است كه به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید .

2ـ پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه به یأس نومیدی دچار خواهید شد .

3ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .

 

تخته سیاه

اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است كه خبرهایی بد از جابت فردی كه دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید . یا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد .

 

تخم مرغ

1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می كند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است كه جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در كار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

 

تدفین

1ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شركت كرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، نشانة سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن جشن ازدواج یكی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد كه بزودی خبر بیماری كسی را می شنوید كه از شما دور است ، و در محیط كار احساس كاهلی و رخوت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است كه بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .

 

تراشیدن موی سر

اگر خواب ببینید موی سرتان را از ته تراشیده اید ، نشانة آن است كه افراد بیگانه با رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .

 

تربچه

1ـ اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه های رسیده است ، نشانة آن است كه دوستانی بی نهایت مهربان در كنار شما خواهند بود ، و نتایج كارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود .

2ـ خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است كه از بی دقتی و نادانی یكی از نزدیكان خود رنج خواهید كشید .

3ـ اگر خواب ببینید تربچه می كارید ، نشانة آن است كه خواسته های شما با شادمانی برآورده خواهد شد .

 

ترس

1ـ اگر در خواب احساس كنید از ادامة كاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است كه با خانوادة خود مشكل خواهید داشت و در اموری مهم شكست خواهید خورد .

2ـ اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد كه دوستی به خاطر مشكلات شخصی خود ، از محبت كردن به شما عاجز است .

3ـ‌ اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است كه در صداقت دوست خود شك خواهد كرد .

 

ترشی

1ـ دیدن ظرفی ترشی در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقیدة محكمی در زندگی پیدا نكنید به كارهایی بیهوده دست خواهید زد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند ترشی می خورد ، علامت آن است كه به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت .

3ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاطفی به مشكلی دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشكل شما حل خواهد شد .

 

ترك كردن

1ـ اگر خواب ببینید ، كسی شما را ترك می كند ، نشانة آن است كه در نقشه هایی كه برای موفقیت در آینده كشیده اید با مشكل مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما دیگران را ترك می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد .

3ـ اگر خواب ببینید خانة خود را ترك می كنید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد .

4ـ اگر خواب ببینید معشوق خود را ترك می كنید ، نشانة آن است كه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی  گردانند .

5ـ اگر خواب ببینید دوستِ مورد علاقه ای ، شما را ترك می گوید ، نشانة آن است كه به شما ارث كلانی خواهد رسید .

6ـ اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانة آن است كه با حمله به افراد برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید .

7ـ اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می كنید ، نشانة آن است كه در محیطی پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد . اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت .

8ـ اگر خواب ببینید ، دوست شما یا خودتان كشتی را ترك كرده اید ، نشانة آن است كه احتمال می رود در شغل خود دچار شكست و ناكامی می شوید . اما اگر از كشتی به ساحل فرار كنید ، نشانة آن است كه منافع شما در امان خواهد بود .

 

تشك

1ـ دیدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .

2ـ دیدن كارگاه تشك دوزی در خواب ، علامت آن است كه با شركای صرفه جویی همكار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد .

 

تشكچه

دیدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر واگذار می كنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه باید سعی كند استقلال روحی خود را به دست آورد .

 

تصادف

1ـ اگر خواب ببینید تصادف كرده اید ، نشانة اخطاری جدی برای شماست تا حدی از هر گونه سفر حذر كنید . زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد .

2ـ اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد كه شما با تمام توان برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید كرد كه افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می كنند ، اما آنها پیروز نمی شوند و ثروت خود را در این راه از دست می دهند ، و شما به خواستة خود خواهید رسید .

 

تف كردن

1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظایفی را كه به عهده گرفته اید با موفقیت به پایان خواهید رساند .

2ـ اگر خواب ببینید كسی تف به روی شما می اندازد ، نشانة آن است كه با یكی از نزدیكان قهر خواهید كرد .

 

تفنگ

1ـ دیدن تفنگ شكاری در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .

2ـ تیراندازی با تفنگ دولول شكاری در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می شوید كه رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می گردد .

 

تقاضای پرداخت بدهی

اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ، علامت آن است كه باید مراقب كارهای خود باشید و تمایلات نادرست خود را اصلاح كنید .

 

تقویم

1ـ دیدن تقویم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختی ناپایداری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مشغول تماشای اعداد و روزهای تقویم هستید ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات جزیی وقت شما را هدر خواهد داد و از این بابت نگران خواهید شد .

 

تكمیل كردن

1ـ اگر خواب ببینید كاری نیمه تمام را تكمیل می كنید ، نشانة آن است كه بزودی در زندگی به موفقیتی دست خواهید یافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشید می توانید زندگی كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند دوختن لباسی را به پایان رسانده است ، علامت آن است كه بزودی همسر آیندة خود را انتخاب خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید سفری را به پایان رسانده اید ، دلالت بر آن دارد كه می توانید هر گاه بخواهید به سفر بروید .

 

تگرگ

1ـ اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، علامت آن است كه در هر كاری پیشرفتی اندك خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می آید ، علامت آن است كه بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می كند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه بعد از چند شكست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد .

3ـ اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، علامت آن است كه با رنج و زحمت به موفقیتهایی دست خواهید یافت .