تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 7

تلسكوپ

1ـ دیدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه یافتن موقعیتهای نامساعد در روابط عاشقانه است .

2ـ اگر خواب ببینید با تلسكوپ به ستاره ها می نگرید ، نشانة آن است كه طی مسافرتهای خود لذت بسیاری كسب می كنید .

3ـ‌ دیدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادی زندگی با مشكلی روبرو خواهید شد .

 

تلفن

1ـ دیدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بیگانگانی آشنا می شوید كه موجب سرگردانی شما خواهند شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می كند ، نشانة آن است كه رقبای حسود فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند به هنگام مكالمة تلفنی ، صدای كسی را كه آن سوی خط است به درستی نمی شود ، نشانة آن است كه با بدگویی های شریرانة دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .

 

تلگراف

1ـ دریافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهای نامطلوبی به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید برای كسی تلگراف می فرستید ، نشانة آن است كه با یكی از نزدیكان خود قطع رابطه خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید متصدی ارسال تلگراف هستید ، نشانة آن است كه با ارسال پیامی ، به دیگران منفعت می رسانید .

4ـ اگر خواب ببینید در دفتر تلگرافخانه حضور دارید ، نشانة آن است كه به سرگرمیهایی ناسالم مشغول خواهید شد .

 

تلمبه

1ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید .

2ـ دیدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگی خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید تلمبه می زنید یا با پمپی كار می كنید ، علامت آن است كه زندگی شما لبریز از لحظاتی شاد و پرمنفعت خواهد شد .

 

تله

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است كه در زندگی فریب كسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای كه در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است كه بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است كه همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

 

تله موش

1ـدیدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی كشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید .

2ـ اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید تله موشی كار می گذارید ، نشانة آن است كه با توسل به حیله و نیرنگ می كوشید بر مخالفین خود پیروز شوید .

 

تله حشرات

1ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست .

2ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانیهای كوچك جای نگرانی های بزرگتر را خواهد گرفت .

 

تلة موش صحرایی

1ـ اگر خواب ببینید پایتان در تلة موش صحرایی گیر كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد .

2ـ دیدن تلة موش صحرایی در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد .

3ـ دیدن تلة شكستة موش صحرایی در خواب ، نشانة آن است كه از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید تله موش صحرایی كار می گذارید ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید .

 

تمبرپستی

1ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط كاری و گرفتن پاداش است .

2ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .

3ـ گرفتن تمبر از كسی در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد .

4ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .

 

تمساح

1ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است كه احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی كنید .

 

تمشك

1ـ دیدن تمشك در خواب ، علامت آن است كه پس از فرار از موضوعی خاص در می یابید كه آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند تمشك می خورد ، نشانة آن است كه در محیط اجتماعی بدگویی و كینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او را پریشان و مضطرب می سازد .

 

تنباكو

1ـ دیدن تنباكو در خواب ، نشانة پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است .

2ـ‌ كشیدن تنباكو در خواب ، نشانة آن است كه با ولخرجی زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد .

3ـ مشاهدة تنباكو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است كه به اقداماتی توفیق آمیز دست خواهید زد .

 

تنبل

1ـ اگر در خواب احساس كنید كارها را به كندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن است كه در برنامه ریزی های خود مرتكب اشتباهی می شوید و نتایج كارها شما را مأیوس می كند .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و كاهل است ، علامت آن است كه خواستگاران از او دلسرد می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند .

 

تندباد

1ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است كه برای جبران شكستی كه در زندگی خورده اید ، به كارهایی نادرست خواهید زد .

2ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می كوشید كسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است كه به مكانهایی دوردست سفر می كنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد .

3ـ اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می كنید ، نشانة آن است كه به خطری نزدیك می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید تندباد كسانی را كشته است و كسانی را مجروج كرده است ، علامت آن است كه  افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند .

5ـ اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است كه در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است كه در حرفة خود زیانها خواهید دید و با مشكلات فراوانی روبرو خواهید شد .

 

تندر

1ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانة آن است كه شغل شما تهدید به شكست خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانة آن است كه ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت .

3ـ اگر در خواب احساس كنید كه صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانة آن است كه به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد .

 

تنفر

اگر در خواب احساس كنید از كسی متنفرید ، علامت آن است كه اگر مراقب كارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلایلی نادرست باشد ، علامت آن است كه دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت .

 

تنومند

1ـ اگر خواب ببینید فردی تنومند هستید ، علامت آن است كه می خواهید تغییر مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید .

2ـ اگر در خواب دیگران را تنومند ببینید ، نشانة سعادت و خوشبختی است .

 

توپ جنگی

1ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانة آن است كه كشورتان در معرض تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند كشید .

2ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، علامت آن است كه همسر سربازی خواهد شد .

3ـ خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر كند . اگر زمانی خواب توپ جنگی ببینید كه خبری از جنگ نیست ، دلالت بر آن دارد كه از بدشانسی و شكست خود در كارها مضطرب و پریشان هستید .

 

توت سفید

1ـ دیدن توت سفید در خواب ، علامت آن است كه بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته هایتان خواهد شد . برای تسكین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد .

2ـ خوردن توت سفید در خواب ، نشانة نومید شدن و یأس شدید است .

 

توت فرنگی

1ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانة آن است كه صاحب چیزی خواهید شد كه مدتهای مدید خواهانش بودید.

2ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانة عشقی دو جانبه است .

3ـ خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانة به دست آوردن محصولی فراوان است .

 

تور لباس عروس
1ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید كرد كه باعث شادمانی اعضای خانوادة شما خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است كه به كاری مشغول خواهد شد كه برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد . اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش كنار می رود یا بر زمین می افتد ، نشانة آن است كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

 

تورماهیگیری

1ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهمیت اما فراوان است .

2ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است .

 

توله سگ

1ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .

2ـ دیدن توله سگهای كثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت .

 

تهوع

1ـ اگر خواب ببینید استفراغ می كنید ، نشانة آن است كه به بیماری دچار خواهید شد كه احتمالاً شما را زمین گیر می كند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می كنند ، نشانة آن است كه در خواهید یافت ادعای حمایت دیگران از شما ، كاذب بوده است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند خوراك جوجه ای كه خورده است بالا می آورد ، نشانة آن است كه به كاری نامطلوب و دشوار خواهد پرداخت .

4ـ اگر خواب ببینید خون بالا می آورید ، نشانة آن است كه دلهره هایی شما را غمگین و مأیوس می كند و افراد خانواده آرامش شما را بر هم خواهند زد .

 

تیر

1ـ اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممكن است جان خود را از دست بدهید ، نشانة آن است كه با بدرفتاری و بدخواهی دوستان  روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می كند ، نشانة آن است كه یكی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد كرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت .

 

تیراندازی

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است كه به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

 

تیروكمان

1ـ خواب تیرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .

2ـ خواب رها كردن تیر از كمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در كار و زندگی است .

 

تیغ

1ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است كه در مقابل مشكلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن است كه معامله ای انجام خواهید داد و با شكست روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بوسیلة تیغ از خود دفاع می كنید ، علامت آن است كه شخصی بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

4ـ دیدن تیغ شكسته در خواب ، علامت آن است كه دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد .

 

تیغ گیاهان

1ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است كه مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .

2ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان پنهانی می كوشند كه شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .

 

تیمارستان

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شكست خواهید خورد ، باید تلاش كنید با تفكر بر این مشكلات فایق شوید .