تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 9

خاك

1ـ اگر خواب ببینید خاك اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد كه موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاكی است ، نشانة آن است كه تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترك كنید .

3ـ اگر خواب ببینید كسی روی شما خاك می پاشد ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

 

خاك اره

 دیدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .

 

خاك انداز

1ـ دیدن خاك انداز در خواب ، نشانة آن است كه وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

2ـ دیدن خاك انداز شكسته در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .

 

خاكسپاری

1ـ دیدن مراسم خاكسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارك و داشتن فرزندی بیمار است .

2ـ دیدن مراسم خاكسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .

3ـ دیدن مراسم خاكسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یكی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاكسپاری كسی شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودی بیوه خواهد شد .

5ـ دیدن مراسم خاكسپاری یكی از نزدیكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .

 

خاكستر

1ـ دیدن خاكستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در معاملات و امور تجاری شكست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاكستر ببیند ، علامت آن است كه از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند كشید .

 

خاك كوزه گری

دیدن خاك كوزه گری در خواب ، نشانة آن است كهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاك كوزه گری راه می رود ، علامت آن است كه برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترك می گوید .

 

خال سیاه

دیدن خالهای سیاه بر تن كسی در خواب ، علامت بیمار شدن و اختلافات خانوادگی است .

 

خال كوبی

1ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال كوبی شده است ، نشانة آن است كه امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی ترك كنید .

2ـ دیدن خال كوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است كه به رابطة عاشقانه دیگران حسادت می كنید.

3ـ اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال كوبی می كنید ، نشانة آن است كه برای كسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می شوید .

 

خاله

1ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد كه برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود .

2ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان است ، نشانة آن است كه اختلافات جزئی حل خواهد شد .

 

خامه

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می كنید ، نشانة آن است كه باید به جای كشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .

 

خانه

1ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباری به دستتان می رسد كه موجب شور و نشاط شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بیماری یا مرگ یكی از نزدیكان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور كاری نیز رضایت بخش خواهد بود .

 

خبر

1ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترك است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .

2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

 

خبرچین

1ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است كه دشمنانی خواهید داشت كه می كوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می كنند ،علامت آن است كه زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود .

 

خدمتكار

1ـ دیدن خدمتكار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است .

2ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتكاری شده است ، نشانة آن است كه احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود .

 

خر

1ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می كند ، علامت آن است كه فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت كند .

2ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانة آن است كه ثروتی به شما می رسد و یكی از نزدیكان شما به دار فانی می پیوندد .

3ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است كه از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید كرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .

4ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است كه زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندكی به شما خواهد رسید .

5ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنید .

6ـ خر سواری در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینكه زنان شرور موجب دردسر می شوند .

7ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید

8ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است كه زنانی را كه از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می كنید .

9ـ اگر خواب ببینید كودكان خرسواری می كنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .

10ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است كه در زندگی دچار نومیدی و شكست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانة اختلافات و جدایی است .

11ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .

12ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانة آن است كه ارث كلانی به شما می رسد .

13ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است كه به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید كرد .

14ـ دیدن خر سفید در خواب نشانة ثروتی زیاد و پایدار است كه با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به جمعی وارد می شود كه سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت .

 

خرابه

1ـ دیدن خوابه در خواب ، علامت آن است كه میان عشاق پیمانها شكسته خواهد شد ، محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد كرد .

2ـ دیدن خرابهای باستانی در خواب ، نشانة آن است كه به سفرهایی بسیار خواهید رفت ، اما برای به دست آوردن آرزویی كه سالها دنبالش بودید ، موفقیت چندانی به دست نمی آورید .

 

خرچنگ

1ـ دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است كه به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است كه در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی كشیده خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است كه دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .

4ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراك خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است كه زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .

5ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است كه فریب و نیرنگ خواهید خورد .

 

خرس

1ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاری كه دنباله رو باشید ، با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید خرسی را می كشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

3ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

 

خرس قطبی

1ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است كه بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیك خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .

2ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

 

خرطوم فیل

دیدن خرطوم فیل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را محاصره خواهند كرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت .

 

خرگوش

1ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

2ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است كه بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند كرد .

 

خرگوش صحرایی

1ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می كند ، علامت آن است كه به شكل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانة آن است كه در بحث با دیگران پیروز می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می كنید ، نشانة آن است كه دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید كرد .

3ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است .

4ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است كه بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حكمفرما شود .

5ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می كنید ، علامت آن است كه برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید .

 

خرما

1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

2ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت كمبود و پریشانی است .

 

خرمن

1ـ دیدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .

2ـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است كه تشكیلات سیاسی می كوشند مواضع خود را پیش ببرند .

3ـ دیدن خرمن اندك در خواب ، علامت سود كم است .

 

خروس

1ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهید كرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

2ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

3ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك می گویید .

4ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

 

خروس جنگی

1ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهید بود .

2ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .

 

خز

1ـ اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانة آن است كه همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود

3ـ دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانة آن است كه با مردی عاقل ازدواج خواهد كرد .

 

خزه

1ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است كه حرفة مستقلی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید بر خاك خزه ای فراوان روییده است ، علامت آن است كه به افتخار دست خواهید یافت و مورد احترام دیگران قرار خواهید گرفت .

 

خسوف

دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .

 

خشخاش

1ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است كه جذب تفریحاتی خواهید شد كه هیچ پایه و اساس درستی ندارند .

2ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است كه قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد .

 

خشكسالی

دیدن خشكسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شكستن كشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناك دیگر .

 

خشم

1ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می كنید و اشیاء را به سویی پرت می كنید ، علامت آن است كه دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است كه با اوضاع نامساعد كار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است كه در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .

 

خطر

1ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناك قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است كه از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .

2ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناك كه او را احاطه كرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است كه در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .

 

خط كش

دیدن خط كش در خواب ، علامت آن است كه برای به ثمر رساندن كارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید كرد .

 

خفاش

1ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یكی از اعضای بدن خود یا كور شدن .

2ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ كودكی است .

 

خفگی

اگر در خواب احساس خفگی كنید ، نشانة آن است كه در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید كرد .

 

خلال دندان

1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است كه اگر در آینده توجه خود را معطوف به كینه و كدورتها بكنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای تمیز كردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می كنید، نشانة آن است كه در آسیب رساندن به زندگی یكی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید كرد .

 

خمیازه

1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می كشید ، علامت آن است كه بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعیتی فلاكت بار خواهید دید .  

 

خنده

1ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است كه در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شركت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است كه در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .

3ـ شنیدن صدای خندة كودكان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .

4ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است كه برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .

5ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس كننده است .

 

خواهر زاده

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .

 

خواهر ناتنی

دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است كه از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید كشید .

 

خود كشی

1ـ اگر خواب ببینید دست به خود كشی می زنید ، نشانة آن است كه بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد كرد.

2ـ اگر خواب ببینید كسی دست به خود كشی زده است ، نشانة آن است كه شكست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود كشی زده است ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

 

خورشید

1ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است كه آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .

2ـ دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت .

3ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است كه لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

4ـ اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است كه مشكلات و سختیها كم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

5ـ دیدن خورشید در حال كسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .

 

خوره

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است كه مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .

 

خوك

1ـ دیدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد          می شود.

2ـ دیدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پیدا می كنید .

3ـ دیدن ماده خوك و خوكهای تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهای خود پیشرفت خواهید كرد .

4ـ شنیدن صدای خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسی احساس نومیدی خواهید كرد .

5- اگر خواب ببینید به خوكها غذا می دهید . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

6- اگر خواب ببینید خوك خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه با انجام كارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

7ـ دیدن خوكی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

8ـ اگر خواب ببینید خوكی در گل و لای حركت می كند ، علامت آن است كه معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

 

خون

1ـ دیدن لكه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است كه می خواهند از موفقیتی كه شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری كنند.

2ـ دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

3ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممكن است در اثر شراكت با افرادی بیگانه در كار خود شكست بخورید .

4ـ دیدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .

 

خیابان

1ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است كه تقریباً از رسیدن به هدفی كه خواهانش   هستید ، نومید خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است كه به سفری خواهید رفت اما سودی كه انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

3ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت كاری هراسانید ، نشانة آن است كه برای پیش بردن كارهایتان دست به كار خطرناكی می زنید .

 

خیار

1ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و بركت و فراوانی است .

2ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می كنند ، نشانة آن است كه بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .

 

خیاط

1ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است كه برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می كنید ، نشانة آن است كه نتایج طرح شما مأیوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است كه با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید كرد .

 

خیس شدن

1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است كه برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است كه با مردی متأهل به كاری رسوایی آمیز تن می دهد .