تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 13

صابون

1ـ دیدن صابون در خواب ، نشانة توفیق در كارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كف صابون درست می كند ، نشانة آن است كه در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد .

 

صبحانه

1ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی  مطلوب دارد .

2ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول خوردن صبحانه هستید ، دلالت بر آن دارد كه به دام دشمنان گرفتار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید به همراه دیگران صبحانه می خورید ، نشانة داشتن زندگیِ فارغ است .

 

صخره

1ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است كه ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه خواهد یافت ، و با اختلاف و مشاجراتی همیشگی روبرو خواهید بود .

2ـ بالا رفتن از صخره ای كه شیب تندی دارد ، علامت آن است كه خواهید كوشید از محیطهای یأس آور بگریزید .

 

صدقه

1ـ اگر خواب ببینید به كسی صدقه می دهید ، نشانة آن است كه از درخواستهای آدمی محتاج به ستوه می آیید

2ـ اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد كه حق مالكیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد .

3ـ اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانة آن است كه افراد فریبكار او را آزار می دهند .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدتی سختی كشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید .

 

صلیب

1ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی كنید به كارهای خود نظم و سامانی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید كسی صلیب بر دوش حمل می كند ، نشانة آن است كه مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه كمك كنید .

 

صندلی

1ـ دیدن صندلی در خواب ، نشانة آن است كه در انجام وظیفه خود با شكست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حركت بر صندلی نشسته است ، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد .

 

صندوق

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، دلالت بر آن دارد كه آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانة آن است كه از عهدة پرداخت وام ها بر نخواهید آمد .

 

صورت

1ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است كه با محافظه كاری در پی كسب لذت هستید .

2ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

صورتحساب

1ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت كنید ، معنایش این است كه در وضعیتی خطرناك قرار خواهید گرفت و امكان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می كنید ، نشانة آن است كه از نزاع شدید به صلح خواهید رسید .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران صورتحساب می دهید ، حاكی از آن است كه پیشامدهای ناخوشایندی به وقوع می پیوندد و روال عادی زندگی به هم می ریزد .

3ـ اگر زنی كتابداردر خواب ببیند كه صورتحساب كتابها را جمع می زند ، معنایش این است كه در امور شخصی و عاطفی دچار مشكل خواهد شد ، اگر فردی شایسته مشكل او را حل خواهد كرد و زن از طرف كارفرمایی جدید مورد احترام و تشویق قرار می گیرد .

  

ضربان قلب

1ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنید ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند .

2ـ اگر خواب ببینید نبض كسی را می گیرید ، علامت آن است كه برای كسب لذت دارایی خود را فدا می كنید .

 

ضعف

اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است كه به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می كند . باید سعی كنید شغل خود را تغییر دهید .

 

ضیافت

1ـ اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است كه دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند .

2ـ اگر خواب ببینید در ضیافتی حضور دارید و همراهان شما لباسهایی شاد بر تن كرده اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ، علامت آن است كه به هر راهی كه قدم نهید منفعت خواهد داشت و دوستان و همراهان شما خرسند و شاد خواهند بود .

3ـ اگر خواب ببینید در ضیافت ، افرادی ناآشنا و بیگانه شركت كرده اند روی میزها خالی است ، نشانة این است كه نو میدی و سوء تفاهم در راه خواهد بود .

  

 

طاس تخته نرد

1ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است .

2ـ اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال طاس ریختن ببیند ، نشانة آن است كه نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد .

 

طاعون

1ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثی مأیوس كننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است كه با بهترین برنامه ریزی كار خود را از كسادی و ورشكستگی نجات می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید تا در امان بمانید ، علامت آن است كه  به مشكلی غیر قابل ادراك دچار خواهید شد .

 

طاقچه

1ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است .

2ـ دیدن طاقچه ای كه بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است كه ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه می آمده است .

 

طلا

1ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می كنید ، نشانة آن است كه در هر كاری موفق خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می كند ، نشانة آن است كه با مردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

3ـ پیدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .

4ـ اگر در خواب طلا گم كنید ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .

5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .

6ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا كار كنید ، نشانة آن است كه می كوشید از حقوق دیگران دفاع كنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

 

طلاق

1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، علامت آن است كه شریك زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید .

2ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد .

 

طلسم

1ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید كرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است كه به آرزوهایی كه دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسید .

 

طناب

1ـ دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است كه امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی هایی خواهد كرد

2ـ اگر خواب ببینید از طنابی بالا می روید ، نشانة آن است كه از گزند دشمنان جان سالم به در می برید .

3ـ اگر خواب ببینید از طنابی پایین می آیید ، نشانة آن است كه در امیدبخش ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است كه برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد .

5ـ پاره كردن طناب در خواب ، نشانة آن است كه بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، علامت آن است كه با قدرتی كه به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید .

7ـ اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است كه دست به كاری پرمخاطره خواهید زد ، اما با كمال تعجب در این كار توفیق می یابید .

8ـ اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، نشانة آن است كه از كارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد .

9ـ اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، نشانة آن است كه با خودخواهی فكر می كنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است كه بزرگترها دارند .

10ـ اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانة آن است كه تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید .

11ـ اگر خواب ببینید طنابی از پنجرة طبقة بالای خانة شما با سمت مردم پرتاب می شود ، علامت آن است كه بر خلاف میل دوستانتان به كاری دیگر دست می زنید و از منفعتی بهره مند می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از خوش گذرانی و تفریحاتی لذت خواهد برد .

 

طنز و شوخی

1ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می كنید ، نشانة آن است كه با رفتاری نشاط آور و حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند ، نشانة آن است كه از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند به طنز و شوخی با او صحبت می كنند ، نشانة آن است كه با شتابزدگی به كسی دل می بندد .

 

طوطی

1ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است كه كارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید كرد. و دوستان به بد گویی كشیده خواهند شد .

2ـ دیدن طوطی ها در مكانهای طبیعی خود ، نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است كه نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

4ـ اگر خواب ببینید سعی می كنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانة آن است كه در مسایل خصوصی خود دچار مشكلی خواهید شد .

5ـ دیدن طوطی در خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

 

طویله

اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیری درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد