تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 14

عاج

1ـ‌ دیدن عاج در خواب ، علامت به دست آوردن ثروت است .

2ـ اگر خواب ببینید باری از عاج حمل می شود ، علامت آن است كه در امور مالی توفیق می یابید و تجربه گرانبهایی در زندگی كسب می كنید .

 

عدس

دیدن عدس در خواب ، علامت آن است كه در محیطهای نامطلوب زندگانی خواهید كرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا كند .

 

عذرخواهی

1ـ اگر خواب ببینید برای گناهی كه اصلاً مرتكب نشده اید از كسی عذرخواهی می كنید ، نشانة آن است كه در كارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما كمك شایان توجه ای كرده است .

2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی كه مرتكب شده اید از كسی عذر می خواهید ، علامت آن است كه با دست پاچگی كارهای خود را انجام می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید كسی از شما عذرخواهی می كند ، علامت آن است كه بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید .

 

عرق بدن

اگر خواب ببینید به علت انجام كاری دشوار بدنتان عرق كرده است ، علامت آن است كه با تلاش بسیار موانعی كه جلوی پای شما قرار می گیرد ، برخواهید داشت .

 

عروس

1ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودی ارثی به او می رسد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهای او برآورده خواهد شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است ، علامت آن است كه انتظارات او برآورده نخواهد شد .

4ـ اگر در خواب عروسی را ببوسید ، علامت آن است كه با دوستان خود آشتی می كنید .

5ـ اگر در خواب عروس ، دیگران را ببوسد ، علامت آن است كه دوستانی فراوان خواهید یافت .

6ـ اگر در خواب عروسی شما را ببوسد ، علامت آن است كه نامزد شما ثروت كلانی به ارث خواهد برد .

7ـ اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانة آن است كه از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید .

8ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراكی ندارد ، نشانة آن است كه حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او را پایمال می كند .

 

عروسك

1ـ دیدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی در جمع خانوادة شما راه خواهد یافت .

2ـ دیدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می درد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با عروسكهای خود بازی می كنند ، علامت آن است كه ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت .

4ـ اگر خواب ببینید عروسك به كسی هدیه می دهید ، نشانة آن است كه آشنایان ، شما را در اجتماع نادیده می انگارند .

 

عروسی

1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شركت كرده اید ، علامت آن است كه به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی كند ، علامت آن است كه به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می كند ، علامت آن است كه مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می كنند ، علامت آن است كه اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می كند ، علامت آن است كه نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد كرد .

6ـ اگر كسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانة غم انگیزی است زیرا تنها یك معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود كسی را با لباس عزا می بیند ، علامت آن است كه زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

 

عزاداری

1ـ اگر خواب ببینید عزادار كودكی هستید ، نشانة آن است كه نقشه هایی كه برای زندگی خود كشیده اید با سرعت به شكست می انجامد .

2ـ اگر خواب ببینید برای خویشاوندی عزاداری می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در آینده پیشرفتی اندك خواهید داشت و ایده های شما كه به خوبی اندیشیده شده ، به ثمر نخواهد رسید .

 

عسل

1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .

2ـ دیدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .

 

عصا

1ـ دیدن عصا در خواب ، علامت آن است كه با بی دقتی قراردادی را امضاء می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می كنید ، علامت آن است كه تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می كنید ، علامت آن است كه منافع خود را به دست دیگران می سپارید .

 

عضله

1ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است كه برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه می یابید و موفق می شوید برای خود ثروتی گرد می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید عضلاتی كوچك و ضعیف دارید ، علامت آن است كه از پس زندگی به درستی بر نخواهید آمد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه زندگیِ سخت و پرمشقتی در پیش رو خواهد داشت .

 

عطر

1ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .

2ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می كنید ، نشانة آن است كه می كوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است كه در لذت جویی افراط خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید ، نشانة آن است كه چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

5ـ شكستن شیشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شكل مصیبت باری پایان می یابد .

6ـ اگر خواب ببینید عطر درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی دلخواه خواهید داشت . و كارها به بهترین نحو ممكن انجام خواهد شد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می كند ، علامت آن است كه با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد

شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است كه تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناك را تجربه خواهد كرد .

 

عطسه

1ـ عطسه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت از خبرهایی مطلع می شوید ، و نقشه هایتان را تغییر می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران عطسه می كنند ، نشانة آن است كه ملاقات با برخی از مردم برایتان ملال آور خواهد شد .

 

عقاب

1ـ اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می كند ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می كوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید .

2ـ اگر خواب ببینید عقابی بر قلة كوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است كه به بالاترین مقام ممكن در كشور دست خواهید یافت .

3ـ دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین كسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانة دوستان خود است .

4ـ اگر خواب ببینید عقابی شكار كرده اید ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی كرانی بدست می آورید .

5ـ اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانة داشتن اراده ای قوی است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمی كند . شما به زودی صاحب ثروتی كلان خواهید شد .

6ـ دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودی مقام وثروتی كه دارید از چنگتان در می آورند .

7ـ اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانة آن است كه برای كسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید .

 

عقرب

دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ ریاكار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند كرد .

 

عقل

1ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستید ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود مهیا خواهید ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، علامت آن است كه استعدادهای شما به هدر خواهد رفت.

 

عقیق

دیدن عقیق در خواب ، نشان دهندة آن است كه در كارهای خود پیشرفتی كم بها خواهید كرد .

 

علف

1ـ اگر خواب ببینید علف می چینید ، علامت آن است كه از زندگی خود نتیجه ای خیرآمیز خواهید دید . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه محصولاتی فراوان برداشت خواهد كرد .

2ـ اگر در خواب مزرعه ای ببینید كه تازه علفهایش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید علفها را حمل می كنید و به انبار غله می برید ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك می كند تا در كاری منفعت فراوان به دست بیاورید .

4ـ دیدن گاری های پراز علف در خواب كه از خیابان می گذرند ، علامت آن  است كه با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می كنید و آنها با رفتار خود باعث شادمانی خاطر شما می شوند .

5ـ اگر خواب ببینید به حیوانات علف می دهید ، نشانة آن است كه با فردی دست دوستی می دهید ، و او شما را به مقامی بالاتر می رساند .

 

عمو

1ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف پیدا خواهید كرد و مدتی رابطة خود را با آنها به كلی قطع خواهید نمود .

3ـ اگر خواب ببینید عمویتان مرده است ، نشانة آن است كه با دشمنانی سرسخت رو در رو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا كرده اید ، نشانة آن است كه با افراد خانوادة خود اختلاف پیدا خواهید كرد .

 

عنكبوت

1ـ دیدن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با توانایی و دقت ، كارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی تار می تند ، نشانة آن است كه زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

3ـ كشتن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهید كشید .

5ـ اگر خواب ببینید چند عنكبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانة آن است كه از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود .

6ـ دیدن عنكبوتی بزرگ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید .

7ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ به همراه عنكبوتی كوچك به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه تا مدتی كامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .

8ـ اگر خواب ببینید از عنكبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانة آن است كه ثروتی را از كف خواهید داد .

9ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می كشید ، نشانة آن است كه مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از كشتن عنكبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است كه وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

10ـ اگر دختری خواب ببیند عنكبوتهای طلایی در اطراف او حركت می كنند ، علامت آن است كه شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد .

 

عینك

1ـ دیدن عینك در خواب ، نشانة آن است كه بیگانگان تغییراتی در زندگی و كار شما می دهند كه باعث نگرانی شما خواهد شد .

2ـ دیدن عینكی شكسته در خواب ، نشانة آن است كه خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید كرد.