تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 16

قاتل

1ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلی قرار بگیرید ، نشانة آن است كه بر تمامی رنجهای زندگی خود غلبه خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید قاتلی بالای سر مقتولی كه لباسهایش آغشته به لكه های خون است ، ایستاده است ، دلالت بر آن دارد كه بدبختی به سراغتان می آید .

3ـ دیدن فردی قاتل در خواب ، هشداری است . مراقب دشمنان خود باشید تا صدمه ای به شما برسانند .

 

قارچ

1ـ دیدن قارچ در خواب ، نشانة تمایلات ناسالم و شتاب جاهلانه برای ثروت اندوزی است .

2ـ خوردن قارچ در خواب ، علامت كشیده شدن عشق به رسوایی است .

3ـ‌ اگر دختری قارچ به خواب ببیند ، نشانة آن است كه با آداب و رسوم رایج مخالفت خواهد كرد .

 

قاشق

1ـ اگر خواب ببینید با قاشق غذا می خورید ، نشانة آن است كه امور خانواده به خوبی پیش خواهد رفت .

2ـ گم كردن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه به خلافكار بودن كسی تردید پیدا می كنید .

3ـ دزدیدن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه با رفتار تحقیرآمیز خود باعث می شوید اعضای خانواده شما را سرزنش كنند .

4ـ دیدن قاشقهای كثیف در خواب ، نشانة آن است كه به ضرر و دردسر دچار خواهید شد .

 

قاصدك

اگر در خواب شكوفه های قاصدك را ببینید ، دلالت بر آن دارد كه به محیطی شاد پا خواهید گذاشت .

 

قاضی

1ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی می روید ، علامت آن است كه اختلافات طی مراحل قانونی حل و فصل خواهد شد

2ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل می گردد ، علامت آن است كه خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می یابد .

3ـ اگر خواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما تمام می شود ، نشانة آن است كه برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع بكنید .

 

قاطر

1ـ اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانة آن است كه به كارهایی مشغول خواهید شد كه نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید سوار بر قاطر به مقصد خود رسیده اید ، علامت آن است كه مبلغ قابل توجهی پاداش خواهید گرفت .

3ـ اگر دختر در خواب قاطر سفیدی ببیند ، نشانة آن است كه با فردی خارجی و ثروتمند ازدواج خواهد كرد . فردی كه با او سلیقه مشتركی ندارد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند چند قاطر بدون افسار حركت می كنند ، نشانة آن است كه فرد مورد علاقة او به خواستگاریش نخواهد آمد .

5ـ اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند ، نشانة آن است كه ازدواج كردن و مسایل عاشقانه بكلی نومید خواهید شد .

6ـ دیدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است كه مقام اجتماعی شما تنزل خواهد یافت و عهدها شكسته خواهد شد .

 

قالی

1ـ دیدن قالی در خواب به معنای آن است كه دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت .

2ـ اگر خواب ببینید بر قالی راه می روید ، نشانة نشاط و كامیابی است .

3ـ اگر در خواب چند قالی بخرید ، دلالت بر آن دارد كه سودِ فراوانی نصیب شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید چند قالی می فروشید ، نشانة آن است كه به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت .

4ـ اگر دختری خواب قالی ببیند ، نشانة آن است كه صاحب خانه ای زیبا و خدمتكارانی خواهد شد .

 

قایق

1ـ اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد كه با توانایی خود در انجام امور كاری به موفقیت می رسید .

2ـ اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، علامت آن است كه در سنین پایین ازدواج خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانة آن است كه بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید .

4ـ اگر خواب ببینید بر آبی كم عمق و متلاطم سوار بر قایقی پارو می زنید ، نشانة آن است كه از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد .

5ـ دیدن قایق رانی بر آبی كم عمق و شفاف در خواب ، نشانة آن است كه مدتی كوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .

6ـ دیدن آب در خواب نشانة وقایعی است كه در آینده رخ خواهد داد . آب شفاف نشانة وقایعی مطلوب است و آب و هوای طوفانی نشانة اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود .

 

قبر

1ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .

2ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانة بیمار شدن یا نزدیك شدن به مرگ است .

3ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید نوشتة سنگ گوری را می خوانید ، نشانة آن است كه وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .

 

قبرستان

1ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، دلالت بر آن دارد كه اخبار سلامت كسی را می شنوید كه بكلی از زنده ماندنش قطع امید كرده بودید ، و مالك زمینهایی كه دیگران اشتباهاً آنها را اشغال كرده بودند ، خواهید شد .

2ـ دیدن قبرستانی متروك و پر از بوته های خار ، دلالت بر آن دارد كه عمر طولانی خواهید كرد و مرگِ تمام عزیزان خود را خواهید دید ، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد كرد .

3ـ اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابانهای قبرستانی كه سكوت مرگبار فضایش را احاطه كرده است ، عبور می كند ، دلالت بر آن دارد كه با محبت و عشق دوستان خود مواجه می شوند .

4ـ اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می گذرد ، نشانة آن است كه در اثر تصادف شوهر خود را از دست می دهد .

5ـ اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می برد ، دلالت بر آن دارد كه آرزومند پایداری خانوادة خود و سلامت آنها است .

6ـ اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریكی شب وارد قبرستان می شود ، دلالت بر آن دارد كه لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد كرد .

7ـ اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند ، دلالت بر آن دارد كه به سفری خواهند رفت كه برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می آورد .

8ـ اگر خواب ببینید كودكان در قبرستان گل می چینند و به دنبال پروانه ها می دوند ، دلالت بر آن دارد كه هیچ عزیزی را از دست نمی دهید و عزادار نمی شوید .

 

قتل

1ـ اگر خواب ببینید مرتكب قتلی شده اید ، علامت آن است كه به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید دوستی خودكشی كرده است ، نشانة آن است كه برای تصمیم گیری راجع به موضوعی مهمی دچار تردید می شوید .

 

قحطی

1ـ خواب قحطی ، علامت آن است كه بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمتهای شما بی اجر و پاداش خواهد ماند .

2ـ اگر خواب ببینید قحطی دشمنان شما را از پا در می آورد ، علامت آن است كه در رقابت با دیگران به پیروزی دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید قحطسالی است و با سردرگمی ، ناگاه خواب شما قطع گردد ، علامت آن است كه بدبختی و نومیدی رنگ تیره تری به خود می گیرد .

 

قرص

1ـ اگر خواب ببینید قرص می خورید ، علامت آن است كه مسئولیتهایی را به دوش خواهید كشید كه كمترین آسایش و لذتی برایتان به ارمغان نخواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران قرص می دهید ، علامت آن است كه به خاطر ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار می گیرید .

 

قرض

1ـ اگر خواب ببینید به كسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است كه در پرداخت بدهی خود با مشكل مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید اشیاء یا اجناسی به دیگران قرض می دهید ، علامت آن است كه در اثر بخشش به تهیدستی دچار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید كه از قرض دادن امتناع می كنید ، علامت آن است كه نسبت به منافع خود آگاهانه برخورد می كنید و به دوستان خود احترام می گذارید .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما پول یا جنسی قرض می دهند ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی خواهید یافت و در زندگی سعادتمند خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید به كسی مقروض هستید ، علامت آن است كه برای امرار معاش تلاش بسیار می كنید .

 

قرعه كشی

1ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی شركت كرده اید ، علامت آن است كه به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی برنده شده اید ، علامت آن است كه در معامله ای ، سود فراوان به دست خواهید آورد .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران در قرعه كشی برنده شده اند ، نشانة آن است كه در گردهمایی دوستان شركت خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی بازنده شده اید ، نشانة آن است كه در حرفة خود با كسادی روبرو خواهید شد . و به دام مردمی مكار خواهید افتاد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند در قرعه كشی شركت كرده است ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد كه نمی توان به او تكیه كرد .

6ـ دیدن بساط قرعه كشی در خواب ، نشانة آن است كه با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفی مطلوب و رضایتبخشی نخواهید داشت .

 

قرقاول

1ـ دیدن قرقاول در خواب ، نشانة پیوندهای محكم بین دوستان است .

2ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانة آن است كه حسادت و حرفهای همسرتان باعث می شود روابط خود را با دوستان قطع كنید .

3ـ اگر خواب ببینید قرقاولی را با شلیك تیری شكار می كنید ، نشانة آن است كه با خود خواهی آسایش خود را به آسایش دوستان ترجیح می دهید .

 

قرقره

دیدن قرقره در خواب ، نشانة به دست آوردن موقعیتهای شعف انگیز در زندگی است .

 

قصاب

1ـ اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید ، نشانة آن است كه بیماری كشنده ای در كمین یكی از افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببینید قصابی مشغول بریدن گوشت است ، نشانة آن است كه دیگران شما را زیر نظر گرفته اند ، بنابر این در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشیار باشید .

 

قطار

1ـ اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می رود ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از كشور خواهید داشت .

2ـ دیدن قطار از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه در صرفة خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد ، و به علت تنگ دستی از سفر كردن منصرف خواهید شد .

3ـ دیدن قطار شكسته و خراب در خواب ، نشانة از دست دادن ثروت و دارایی است .

4ـ شنیدن صدای سوت قطار در خواب ، علامت آن است كه با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

5ـ شنیدن صدای قطاری كه هر دم به شما نزدیك می شود ، نشانة آن است كه در كشور تغییراتی رخ خواهد داد كه برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می كنید كه اصلاً ریلی ندارد ، علامت آن است كه نگران موضوعی خواهید بود كه سرانجام معلوم می شود ، برایتان منبع سود و منفعت بوده است .

7ـ دیدن قطارهای باربری در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تغییر و تحولاتی كه در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت .

 

قطب نما

1ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای كوچك است كه پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و افتخار همراه است .

2ـ دیدن قطب نمای دریایی ، نشانة آن است كه در محیطهایی سالم با مردمی صادق و درستكار معاشرت می كنید .

3ـ اگر خواب ببینید متوجه شوید كه قطب نما ، جهت را اشتباه نشان می دهد ، دلالت بر آن دارد كه با زیان و فریب مواجه خواهید شد .

 

قفس

1ـ اگر در خواب قفسی پراز پرنده ببینید ، نشانة اقبال و كسب ثروت است و داشتن فرزندانی زیبا و مؤدب .

2ـ اگر خواب ببینید در قفس تنها یك پرنده است ، دلالت بر آن دارد كه با فردی زیبا و ثروتمند پیمان ازدواج می بندید .

3ـ اگر قفسی خالی در خواب ببینید ، نشانة آن است كه یكی از افراد خانوادة شما فرار می كند و جان خود را از دست می دهد .

4ـ دیدن حیوانات وحشی در قفس ، نشانة آن است كه بر مشكلات و سختیها ، غلبه خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید با حیوانات وحشی هستید ، نشانة تصادف در وقت مسافرت است .

 

قفسة كتاب

1ـ دیدن قفسة كتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كسب دانش را در كنار كار و تفریح انجام خواهید داد .

2ـ دیدن قفسة خالی كتاب در خواب ، علامت آن است كه به علت كمبودهای مادی از كار اخراج می شوید .

 

قفل

1ـ دیدن قفل در خواب ، علامت سردرگمی است .

2ـ اگر خواب ببینید قفلی با كلید باز می شود ، علامت آن است كه می توانید كسی را بشناسید كه در صدد آسیب رساندن به شماست .

3ـ اگر خواب ببینید قفلی با كلید باز نمی شود ، نشانة آن است كه در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت . و سفرهای دریایی پرخطر ، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت .

4ـ اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند ، علامت آن است كه شما به نامزد خود مظنون هستید ، اما در آینده ای نزدیك تردید شما نسبت به او بر طرف خواهد شد .

 

قلب

1ـ اگر در خواب احساس كنید قلبتان درد می كند و به سختی نفس می كشید ، نشانة آن است كه در حرفة خود به دردسر دچار خواهید شد ، اگر نتوانید از پس دردسر برآیید ، زیان خواهید كرد .

2ـ دیدن قلب خود در خواب ، علامت از دست دادن انرژی و ابتلا به بیماری است .

3ـ دیدن قلب یك جانور در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان خود را شكست می دهید و مورد احترام همگان قرار می گیرید .

4ـ اگر خواب ببینید قلب جوجه ای را می خورید ، علامت آن است كه افكار غریب شما باعث می شود برای انجام كاری از طرحهای پیچیده و سخت استفاده كنید .

 

قلعه

1ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد كه آنقدر ثروت به دست می آورید كه بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید . دوست دارید جهانگرد شوید و از دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید .

2ـ اگر در خواب قلعه ای قدیمی كه پیچك دیوارهایش را پوشانده است ، ببینید ، علامت آن است كه با خیالپردازی مرتكب عملی غیرمنطقی می شوید ، باید مراقب باشید كه پیشنهاد ازدواج به كسی نكنید .

3ـ اگر خواب ببینید از قلعه ای خارج می شوید ، حاكی از آن است كه ثروت شما به باد می رود و عزیزی را از دست می دهید .

 

قلم

1ـ دیدن قلم در خواب ، علامت آن است كه با ماجراجویی كردن به سمت گرفتاریهای شدید كشانده می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید هر چه می كنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید ، نشانة آن است كه متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خواهید شد .

 

قنادی

1ـ دیدن قنادی در خواب ، نشانة آن است كه باید با محافظه كاری و احتیاط شغل خود را تغییر بدهید و دامهای چیده شده ، از هر سو برایتان آشكار خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در قنادی است ، دلالت بر آن دارد كه حیثیت اجتماعی او مورد حمله قرار خواهد گرفت ، باید در كارها و مسائل اجتماعی مربوط به خود ، آگاهانه تر عمل كند .

 

قناری

1ـ اگر خواب ببینید قناری در اطرافتان پرواز می كند ، علامت آن است كه ترسی بیمارگونه از آینده شما را در بر خواهد گرفت .

2ـ دیدن قناری بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است كه از حماقت افراطی شخصی رنج خواهید برد .

 

قو

1ـ دیدن قو بر آبهای آرام در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك تجاربی شعف انگیز كسب می كنید

2ـ دیدن قوی سیاه بر آبهای زلال ، نشانة آن است كه از عملی نامشروع لذت خواهید برد .

3ـ دیدن قوی مرده در خواب ، علامت آن است كه از زندگی خود ناراضی و بیزار خواهید شد .

4ـ دیدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه به زودی به آرزوهای شیرین و دلپذیر خود دست خواهید یافت .

 

قوچ

1ـ اگر خواب ببینید قوچی شما را تعقیب می كند ، علامت آن است كه زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدكرد

2ـ اگر خواب ببینید قوچی به آرامی مشغول چرا كردن است ، علامت آن است كه دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بیشترین تلاش را خواهند كرد .

 

قورباغه

1ـ اگر در خواب قورباغه ای بگیرید ، نشانة آن است كه از خودتان به درستی مراقبت نمی كنید و احتمال دارد بیمار شوید .

2ـ دیدن قورباغه در سبزه ها ، علامت آن است كه دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت .

3ـ اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، علامت آن است كه با مردی ثروتمند كه همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد كرد .

4ـ دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی ، علامت آن است كه به لطف دیگران از دردسر خلاص می شوید .

5ـ خوردن قورباغه در خواب ، علامت آن است كه از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی شود و خوشیها زودگذرند .

6ـ شنیدن صدای قورباغه در خواب ، علامت آن است كه به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید و سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمرة خوبی برایتان دربر ندارد .

 

قهرمان

دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با رفتار پسندیده خود علاقة كسی را به خود جلب می كنید .

 

قهوه

1ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است كه در دعواهای مكرری كه به آن مبتلا شده اید ، توفیقی صورت نمی گیرد .

2ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه در شغل خود زیان می كنید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می كند ، نشانة آن است كه اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد .

4ـ درست كردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است كه از روی خوش اقبالی با كسی ازدواج می كنند ، و از شر بدی خلاص می شوند .

5ـ دیدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است كه فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می شود .

6ـ جوشیدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بیگانگان به شماست .

7ـ دیدن قهوه ای كه هنوز دم نكشیده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهانی است كه با گستاخی در صدد نابودی شما هستند .

 

قهوه خانه

1ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است كه با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می كنید ، ممكن است زن مكاری برای غارت ثروت شما توطئه بچیند .

 

قیچی

1ـ دیدن قیچی در خواب ، نشانة بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از یكدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر افق افكار نقش می بندد .

2ـ اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می كنید ، نشانة آن است كه می كوشید كاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید .

3ـ دیدن قیچی شكسته در خواب ، نشانة روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیكان .

4ـ گم كردن قیچی در خواب ، علامت آن است كه از كارهای نامساعد دوری خواهید كرد .

 

قیر

دیدن قیر در خواب ، نشانة آن است كه از دامها و نقشه های دشمنان مطلع خواهید شد .