تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 17

كابوس

دیدن كابوسهای ترسناك ، نشانة آن است كه در حرفه و شغل خو شكست خواهید خورد . اگر زن جوانی كابوسهای ترسناك ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی نومید و مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید .

 

كاج

1ـ دیدن درخت كاج در خواب ، نشانة توفیقی بی كم و كاست در زندگی است .

2ـ اگر زنی كاج خشكیده ای را به خواب ببیند ، علامت آن است كه به ناراحتی فكری دچار خواهد شد .

 

كاخ

1ـاگر خواب ببینید در تالارهای كاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می كنید ، نشانة آن است كه امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .

2ـ دیدن رقص و پایكوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار كاخ ، علامت همنشین شدن با افرادی برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقة متوسط خواب ببیند كه در چنین میهمانی ای شركت دارد ، نشانة آن است كه در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد . اگر دختری از طبقة فقیر چنین خوابی ببیند ،‌ نشانة آن است كه خیالبافیهای ناسالم و افكار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری او را پر می كند ، او بعد از این خواب باید سعی كند با تلاش و كار صادقانه زندگی خود را متحول كند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت كند .

 

كادو

1ـ اگر خواب ببینید از كسی كادو می گیرید ، علامت آن است كه در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد .

2ـ اگر در خواب برای كسی هدیه بفرستید ، نشانة آن است كه كوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی شود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای او هدایایی ارزشمند فرستاده است ، علامت آن است كه با فردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

 

كارآگاه

اگر خواب ببینید كارآگاهی از شما بازجویی می كند و نسبت به اتهاماتی كه به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد كه روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده می شود . اما اگر در خواب احساس كنید بی گناه نیستید ، دلالت بر آن دارد كه آبروی شما به خطر می افتد و دوستان به شما پشت می كنند .

 

كارآموز

اگر خواب ببینید به عنوان كارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانة آن است كه می كوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منزلتی دست یابید .

 

كارت تبریك

1ـ اگر خواب ببینید برای كسی كارت تبریك می فرستید ، علامت آن است كه فرصتی را برای ثروتمند شدن از دست خواهید داد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كارت تبریكی دریافت می كند ، نشانة آن است كه بر خلاف نظر پدر و مادر خود با مردی احساساتی ازدواج خواهد كرد .

 

كارخانه

1ـ دیدن كارخانه در خواب ، علامت آن است كه وظایف خود را با موفقیت به انجام خواهید رساند .

2ـ دیدن كارخانة متروك و ویران در خواب ، علامت بیمار شدن و بداقبالی است .

 

كارگاه

1ـ دیدن یك كارگاه در خواب ، علامت آن است كه دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ دیدن كارگاهی بزرگ در خواب ، علامت آن است كه در محیط كار خود فعالیت فوق العاده ای از خود نشان خواهید داد .

 

كاسه بلور

1ـ دیدن كاسة بلور در خواب ، علامت آن است كه از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از كاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است كه به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .

3ـ دیدن كاسه بلور شكسته در خواب ، علامت آن است كه در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد .

4ـ اگر دختری در خواب كاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است كه به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت .

 

كافه

1ـ اگر خواب ببینید كافه ای را اداره می كنید ، علامت آن است كه از راه هایی غیرقانونی برای پیشرفت استفاده می كنید .

2ـ اگر میكده یا كافه ای را در خواب ببینید ، معنایش این است كه در فعالیتهای اجتماعی پیشرفت خواهید كرد و همچنین در انجام تمایلات نامشروع خود موفق خواهید بود .

 

كاكائو

دیدن كاكائو در خواب ، نشانة وقت گذرانی با دوستانی ناپسند و سرگرمی و پر كردن اوقات زندگی است .

 

كالسكه

1ـ اگر خواب ببینید سوار كالسكه ای هستید ، نشانة آن است كه كار شما كساد خواهد شد و زیانهای فراوانی خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید كالسكه ای را می رانید ، علامت آن است كه به جایی دیگر نقل مكان می كنید .

 

كاناپه

اگر خواب ببینید بر روی كاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است كه رقبا می كوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند .

 

كانگورو

1ـ دیدن كانگورو در خواب ، نشانة آن است كه دشمنی می كوشد شما را در موقعیت خطرناكی قرار دهد .

2ـ اگر خواب ببینید كانگورو به شما حمله می كند ، علامت آن است كه آبرویتان در خطر قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب كانگورویی را بكشید ، علامت آن است كه بر دشمنان و موانعی كه بر سر راه شما ایجاد می شود پیروز خواهید شد .

4ـ دیدن مخفیگاه كانگورو در خواب ، علامت آن است كه در راه صحیحِ كسب موفقیت قرار می گیرید .

 

كاه

1ـ دیدن كاه در خواب ، نشانة آن است كه زندگی شما به بیهودگی كشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید توده ای كاه در آتش می سوزد ، علامت آن است كه ایامی همراه با شادمانی پیش روی شما خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید به دامها كاه می دهید ، نشانة آن است است كه مایحتاج نزدیكان خود را بخوبی تأمین خواهید كرد .

 

كاهو

1ـ دیدن كاهوهای پربرگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه پس از سردر گمی و پریشانی به ثروت و منفعت دست خواهید یافت .

2ـ خوردن كاهو در خواب ، نشانة آن است كه در اثر ابتلا به بیماری از دوست خود جدا خواهید شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند كاهو می كارد ، علامت آن است كه به زودی بیمار خواهد شد .

4ـ جمع آوری كاهو در خواب ، علامت آن است كه حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می گردد

5ـ خرید كاهو در خواب ، علامت آن است كه به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت .

 

كباب

دیدن یا خوردن كباب در خواب ، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است .

 

كبریت

1ـ دیدن چوب كبریت در خواب ، علامت آن است كه به هنگام درماندگی و نومیدی كامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در تاریكی كبریت روشن می كنید ، علامت آن است كه به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد .

 

كبك

1ـ دیدن كبك در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید .

2ـ به دام انداختن كبك در خواب ، علامت آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

3ـ كشتن كبك در خواب ، نشانة آن است كه بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد .

4ـ خوردن گوشت كبك در خواب ، نشانة آن است كه از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد .

5ـ دیدن كبكها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است .

 

كبوتر

1ـ اگر خواب ببینید كبوتران جفت گیری می كنند و لانه می سازند ، نشانة آن است كه در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با كودكانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .

2ـ شنیدن صدای محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به یاری كسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می شوید ، شاید پدر خود را از دست بدهید .

3ـ دیدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

4ـ دیدن كبوتر سفید در خواب ، نشانة وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است .

5ـ دیدن یك دسته كبوتر سفید در خواب ، نشانة پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است .

6ـ اگر خواب ببینید كبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی كه دورتر از شما زندگی می كند خبرهایی خوب خواهید شنید .

7ـ دیدن كبوتری خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می كند . با شنیدن خبر معلول شدن یك دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می كوبد .

8ـ اگر خواب ببینید كبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محكومیت شما می دهد ، علامت آن است كه شما یا یكی از نزدیكان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

9ـ اگر خواب ببینید صدای كبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .

10ـ اگر خواب ببینید كبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .

11ـ دیدن كبوترانی در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است .

 

كت

1ـ اگر خواب ببینید كت دیگری را بر تن كرده اید ، نشانة آن است كه از دوستی خواهش می كنید كه ضامن شما بشود .

2ـ اگر خواب ببینید كت شما پاره شده است ، دلالت بر آن دارد كه دوست عزیزی را از دست خواهید داد .

3ـ اگر خواب ببینید كت نو بر تن می كنید ، علامت آن است كه به افتخارات ادبی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید كت خود را گم كرده اید ، نشانة آن است كه بخاطر جبران ثروت از دست رفته ، در معاملات بیش از اندازه به دیگران اعتماد نمی كنید .

 

كتاب

1ـ مطالعة كتاب در خواب ، نشانة درستكاری و ثروت است .

2ـ اگر نویسنده ای خواب ببیند كتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد كه چاپ كتابش به تأخیر می افتد و با مشكلاتی در این راه مواجه می شود .

3ـ اگر خواب ببینید برای درك معنای كتابی وقت زیادی تلف می كنید ، نشانة آن است كه به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید كودكان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار كودكان دارد .

5ـ مطالعة كتابهای كهنه در خواب ، نشانة آن است كه باید از شر و بدی بپرهیزید .

 

كتابخانه

1ـ اگر خواب ببینید در كتابخانه ای هستید ، علامت آن است كه از معاشرین و محیط زندگانی خود خسته می شوید . و به دنبال مطالعه و تحقیق كتابهای باستانشناسی می روید .

2ـ اگر خواب ببینید برای كار خاصی به كتابخانه رفته اید ، نشانة آن است كه با رفتار خود دوستانتان را فریب می دهید .

 

كتابفروشی

دیدن كتابفروشی در خواب ، نشانة آن است كه در كنار كارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید .

 

كتری

1ـ‌دیدن كتری در خواب ، علامت آن است كه مسئولیتی بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهید كشید .

2ـ دیدن كتری آب جوش در خواب ، نشانة پایان تلاشها و استفاده از نتایج زحمات است .

3ـ دیدن كتری شكسته در خواب ، علامت آن است كه كوششهای شما برای رسیدن به سر منزل مقصود به شكست می انجامد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند كتریِ سیاهی در دست دارد ، علامت آن است كه در امور عاطفی و ازدواج شكست خواهد خورد . اما اگر رنگ كتری روشن باشد ، نشانة آن است كه با مردی مهربان و دوست داشتنی ازدواج خواهد كرد .

 

كرفس

1ـ دیدن ساقه های ترد و تازة كرفس ، در خواب نشانة آن است كه به بزرگترین آرزوهای خود دست می یابید .

2ـ اگر ساقه های كرفس را در حال فساد و گندیدگی ببینید ، دلالت بر فوت یكی از اعضای خانوادة شما دارد .

3ـ خوردن كرفس در خواب ، نشانة لبریز شدن از عشق و محبت است .

4ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود كرفس می خورد ، نشانة آن است كه به زودی ثروت كلانی به دست می آورد .

5ـ اگر زنی خواب ببیند با كرفس غذایی درست می كند ، علامت آن است كه از ولخرجی ها و زیاده رویهای خود در دیگر امور تأسف خواهد خورد .

 

كرگدن

1ـ دیدن كرگدن در خواب ، علامت آن است كه با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشكلات نهانی بسیاری خواهید داشت .

2ـ كشتن كرگدن در خواب ، نشانة آن است كه شجاعانه بر موانعی كه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید كرد .

 

كرم

1ـ دیدن كرم در خواب ، نشانة آن است كه با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كه كرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی كسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

3ـ اگر خواب ببینید از كرمها برای طعمة ماهیگیری استفاده می كنید ، علامت آن است كه با ابتكار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

 

كره

1ـ اگر خواب ببینید كرة تازه و طلایی رنگ می خورید ، نشانة سلامت و تندرستی و اینكه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانة ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن كرة فاسد در خواب ، نشانة آن است كه برای انجام دادن كاری بزرگ داشتن توانایی لازم است .

3ـ فروش كره در خواب ، نشانة بردن منفعتی اندك است .

 

كسوف

دیدن كسوف در خواب ، علامت نگرانیهای خانوادگی و شكست موقت در حرفه و امور مادی است .

 

كشتزار

1ـ دیدن كشتزاری عریان بعد از برداشت محصول در خواب ، علامت آن است كه بیننده خواب امیدی به فردا ندارد .

2ـ دیدن كشتزاری سبز و آمادة برداشتِ محصول ذرت یا جو ، علامت بركت و فراوانی و شادمانی است .

3ـ دیدن كشتزاری شخم خورده ، علامت آن است كه به زودی ثروتی به شما خواهد رسید و در كسب مقامی افتخارآمیز موفق خواهید شد .

4ـ دیدن كشتزار شیار خورده و آماده بذرافشانی ، نشانة آن است كه بزودی ثمرة تلاش و كوشش خود را به دست خواهید آورد .

 

كشتن

1ـ اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می كشد ، علامت آن است كه به اشتباهاتی كه دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و كشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتكب قتل شوید ، نشانة آن است كه درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و كارتان به رسوایی خواهد كشید .

3ـ اگر در خواب كسی شما را به قتل برساند ، نشانة آن است كه دشمنانِ پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می كنند .

4ـ اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می كشید ، علامت آن است كه به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

 

كشو

اگر خواب ببینید در كشویی به دنبال چیزی می گردید ، علامت آن است كه انتظارات شما نومید كننده خواهد بود . اما اگر كشو را مرتب ببینید ، دلالت بر یافتن دوستانی خوب و سرگرمیهایی لذتبخش دارد .

 

كفاش

1ـ دیدن كفاش در خواب ، نشانة آن است كه موقعیتهای زندگی شما نشان می دهند كه برای پیش رفتن ، هنگام مساعدی نیست .

2ـ اگر زنی خواب ببیند حرفة همسرش كفاشی است ، علامت آن است كه به آرزوهای خود دست خواهد یافت .

 

كف دریا

اگر زنی كف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانة آن است كه لذات دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد .

 

كفش

1ـ اگر خواب ببینید كفشی كثیف و پاره دارید ، نشانة آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید به كفشهایتان واكس سیاه زده اید ، علامت آن است كه امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .

3ـ خریدن كفشهای نو در خواب ، نشانة آن است كه تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید كفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانة آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران ، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .

4ـ اگر در خواب متوجه شوید بند كفشهای خود را نبسته اید ، نشانة آن است كه با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .

5ـ گم كردن كفش در خواب ، نشانة طلاق و جدایی از همسر است .

6ـ اگر خواب ببینید شب هنگام كسی كفشهای شما را ربوده است ، نشانة آن است كه در كاری ضرر خواهید كرد ، ولی در كار دیگر منفعت خواهید برد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند كسی از كفشهای او تعریف می كند ، نشانة آن است كه باید بیشتر مراقب افرادی باشد كه تازه با آنها آشنا شده است .

 

كفن

1ـ دیدن كفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد . كسادی در كار راه خواهد یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند .

2ـ دیدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است .

3ـ اگر خواب ببینید كفن از روی جسدی كنار زده می شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد .

 

كك

1ـ دیدن كك در خواب ، نشانة آن است كه از دسیسه های نزدیكان خود برافروخته می شوید و در صدد تلافی برمی آید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند كك او را می گزد ، علامت آن است كه افرادی به ظاهر دوست به او تهمت می زنند .

 

كك

1ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از كك ببیند ، نشانة آن است كه وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع می كند .

2ـ اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز كك ببیند ، نشانة آن است كه رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .

 

كلاغ

1ـ دیدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختی است .

2ـ شنیدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه فریب زنی را خواهد خورد .

3ـ دیدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك به بیماری سختی دچار خواهید شد .