تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 19

مزرعه

1ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می كنید ، علامت آن است كه در تمام كارهای خود موفق می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید ، برای دریانوردان نشانة مسافرتی دریایی است ، برای كشاورز نشانة محصولات فراوان است ، برای بازرگانان نشانة انجام معاملات سودآور است .

3ـ اگر در خواب از مزرعه ای دیدن كنید ، نشانة معاشرتهای نشاط آور و لذتبخش است .

 

مس

دین مس در خواب ، نشانة فشار از طرف مقامات بالا است .

 

مسابقه

1ـ  اگر خواب ببینید در مسابقه ای شركت كرده اید ، علامت آن است كه تلاش می كنید به اهداف و آرزوهای خود دست بیابید .

2ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای برنده می شوید ، علامت آن است كه بر رقبای خود ظفر خواهید یافت .

 

مسافر

1ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است كه به ثروت مورد نظر خود دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید كشور خود را ترك می گویید ، علامت آن است كه برای تغییر زندگی كنونی خود تلاش خواهید كرد .

 

مسافرت

1ـ اگر خواب ببینید به مكانهایی ناشناخته و كشف ناشده مسافرت كرده اید ، نشانة آن است كه دشمنانی خطرناك خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می گذرید ، علامت آن است كه پس از رسیدن به منفعتی آشكار ، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه ها و كوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می كنید ، علامت آن است كه به شكل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می كنید ، علامت آن است كه به سفری پرحادثه خواهید رفت .

5ـ اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می كنید ، علامت آن است كه با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید كرد .

 

مسافرت از طریق دریا

1ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می كنید ، نشانة آن است كه علاوه بر گرفتن پاداشِ كارهای دشواری كه به ثمر رسانده اید ، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شوید ، نشانة آن است كه گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .

 

مستأجر

1ـ اگر صاحبخانه ای مستأجر خود را به خواب ببیند ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكل و دردسر روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید در خانه ای اجاره ای زندگی می كنید ، نشانة آن است كه در امور تجاری متحمل ضرری خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید مستأجر اجارة خود را به شما می پردازد ، علامت آن است كه در حرفة خود توفیق می یابید .

4ـ اگر زنی خواب ببیند در خانه اش مستأجری دارد ، علامت آن است كه اسرار سنگینی را بر دوش خود حمل می كند .

5ـ اگر زنی خواب ببیند مستأجر بی آنكه حساب خود را بپردازد ، خانه اش را ترك می گوید ، علامت آن است كه او مشكلات غیر منتظره ای با مردان پیدا خواهد كرد . اما اگر در خواب ببیند مستأجر حساب خود را می پردازد ، علامت آن است كه به ثروت او افزوده خواهد شد و دیگران با او مهربان خواهند بود .

 

مستخدم

1ـ دیدن مستخدمی در خواب ، نشانة آن است كه خشم و غضب شما را به سمت مشاجرات بیهوده سوق خواهد داد

2ـ اگر خواب ببینید مستخدم خود را اخراج می كنید ، علامت آن است كه با زیان مالی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید با مستخدم خود مشاجره می كنید ، نشانة آن است كه برای سرزنش فردی كه از انجام وظایف خود كوتاهی می كند ، دلایل منطقی دارید .

4ـ اگر خواب ببینید مستخدمی از شما دزدی می كند ، علامت آن است كه فردی كه نزدیك شما زندگی می كند حد و مرز خود را نمی شناسد و به حق مالكیت دیگران احترام نمی گذارد .

 

مستی

1ـ اگر در خواب احساس كنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست كرده اید ، علامت آن است كه با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی ، حرفة خود را از دست می دهید و خود را خوار و حقیر می سازید .

2ـ اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست كنید ، نشانة آن است كه در تجارت و عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید . این خواب نشانة كسب تجربه هایی در زمینة علم زیباشناسی است .

3ـ اگر در خواب ببینید كه دیگران مست كرده اند ، نشانة آن است كه برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد .

4ـ مستی در هر شكلی ، تعبیری اینگونه دارد كه مردم در هر طبقه و موقعیتی كه هستند باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت كنند .

 

مسیح

1ـ اگر در خواب حضرت مسیح (ع) را ببینید ، نشانة آن است كه روزگاری لبریز از صلح و دوستی و سعادت خواهید داشت .

2ـ اگر در خواب حضرت مسیح (ع) را در باغی ببینید ، دلالت بر تغییر و تحولات درونی و نیاز به عشقی دور از دسترس دارد .

3ـ اگر حضرت مسیح (ع) را در كلیسا به هنگام موعظة بازرگانان ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای حقیقی شما به ثمر می رسد و دشمنان شكست می خورند .

 

مشاجره

1ـ اگرخواب ببینید با دیگران بر سر مسایل بی بها و كم اهمیت مشاجره می كنید ، علامت آن است كه نسبت به دیگران بی انصاف خواهید بود و از بیماری رنج خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می كنید ‌، علامت آن است كه شما از هوش فوق العاده برخورد هستید ، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی كنید .

 

مشاركت

1ـ اگر خواب ببینید با مردی در امری مشاركت می كنید ، علامت آن است كه امور مالی شما بی ثبات و متزلزل است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی در امری مشاركت می كنید ، نشانة آن است كه كارهای خود را از نظر دوستان مخفی نگه می دارید .

3ـ اگر خواب ببینید شراكت خود را با دیگری به هم می زنید ، علامت آن است كه امور زندگی به دلخواه شما سامان می پذیرد .

 

مشت

اگر خواب ببینید با مشت كسی را كتك می زنید ، علامت آن است كه به ارتكاب اتهاماتی متهم خواهید شد .

 

مُشك

بوییدن مشك در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهای غیر منتظره و شادی بخش است . عاشق و معشوق به وصال هم خواهند رسید .

 

معاون

1ـ دیدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است كه در اثر حسادت به كارهایی احمقانه دست می زنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با معاون ادارة خود ازدواج می كند ، علامت آن است كه برای فرار از تنهایی ، ازدواج خواهد كرد .

 

معجزه

1ـ اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانة آن است كه اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در كارهای خود به موفقیت دست می یابند ، نشانة آن است كه تغییرات سودمندی در زندگیتان رخ خواهد داد .

3ـ اگر خواب كسی را ببینید كه معجزه می كند ، نشانة آن است كه به سفری جالب خواهید رفت . و ثروت بسیاری به دست خواهید آورد .

 

معدن

1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است كه در كارهایتان با شكست روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب یك معدن هستید ، نشانة آن است كه در آینده ثروتمند خواهید شد .

 

معلم

1ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است كه می خواهید با روشی ملایم از كسب دانش لذت ببرید .

2ـ اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، علامت آن است كه می خواهید به مقامی مهم در عرصة ادبیات دست یابید .

 

مغز

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانة آن است كه محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد كشید .

2ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانة رنج از بیماریهای روحی است .

3ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است كه ناگاه دانش و علمی كسب می كنید .

 

مقبره

1ـ دیدن مقبره در خواب ، دلالت بر بیماری یا مرگ دارد . شاید یكی از دوستان شما با مشكلی مواجه شود .

2ـ اگر خواب ببینید درون مقبره ای خوابیده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد .

 

ملاقات

1ـ اگر خواب ببینید با كسی مدتی كوتاه ملاقات می كنید ، علامت آن است كه در موقعیتی دلپذیر قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید از دیدار كسی ناراحت شده اید ، علامت آن است كه از رفتار افراد بد ذات رنجیده خاطر خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دوستی به ملاقات شما آمده است ، علامت آن است كه به زودی خبرهایی خوش به گوش شما خواهد رسید .

4ـ اگرخواب ببینید دوستی غمگین و خسته از سفری به دیدار شما آمده است ، علامت آن است كه به نومیدیهای كوچكی مبتلا خواهید شد .

5ـ اگرخواب ببینید دوستی با لباس سیاه و با چهره ای رنگ پریده به دیدار شما آمده است ، علامت آمده است كه به بیماریی شدید مبتلا خواهید شد .

 

ملخ

1ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، نشانة آن است كه دشمنان به بهترین ثمرة زندگی شما چشم دوخته اند . دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است كه به دردسری خواهید افتاد كه باید آن را حل و فصل كنید . اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می كنید ، علامت آن است كه كارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .

 

ملكه

دیدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است .

دیدن ملكه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد .

 

منظره

دیدن منظره و چشم انداز در خواب ، نشانة تغییر شغل یا محل سكونت است .

 

مو

1ـ اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این كار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را كوتاه می كند ، علامت آن است كه برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .

3ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاكستری می شود ، نشانة نزدیك شدن به مرگ است و اینكه شایعات بی اساسی دربارة نزدیكان یا دوستان در خانوادة شما منتشر است .

4ـ اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است كه در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می كنید كه همه شما را ترك می گویند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می كند .

5ـ اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد .

6ـ اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است كه به زنی بی باك دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید كرد .

7ـ اگر در خواب زن مو قرمز ببینید ، علامت آن است كه در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می شوید .

8ـ دیدن موی قهوه ای در خواب ، علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمی شوید .

9ـ دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب ، علامت آن است كه وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد .

10ـ اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید ، علامت آن است كه برای دوستی ولخرجی می كنید و بعد ناچار می شوید كه با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید .

11ـ اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می كند ، علامت آن است كه زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود .

12ـ اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می كند ، علامت آن است كه بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت كه برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .

13ـ دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است كه بستن پیمان ازدواج با مشكلی مواجه می گردد ، اوضاع كار كساد می شود و زندگی با سختی همراه می گردد .

14ـ اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است كه به نامزد خود اهانت خواهد كرد و او را از دست خواهد داد .

15ـ اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاكستری ببیند ، نشانة آن است كه به زودی زنی با یكی از اقوام او ازدواج خواهد كرد .

16ـ اگر خواب ببینید موهایتان كوتاه است ، علامت آن است كه در زندگی با نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد .

17ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و كچل می شود ، علامت آن است كه برای امرار معاش باید تلاش كند زیرا بخت و اقبال به او پشت می كند .

18ـ اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است كه به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .

19ـ اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می كند ، علامت آ ن است كه زنی شایسته به او اعتماد خواهد كرد ، هر چند كه او از نظر دیگران محكوم و طرد شده است .

20ـ اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است كه گرفتار سختی و مشكلات زندگی خواهیدشد . و این مشكلات كمتر از زمانی كه از دور به آنها نگاه می كردید شما را دچار هراس می كنند .

21ـ اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، علامت آن است كه در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شكیبایی و صبوری و پشتكار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص می شود .

22ـ اگر خواب ببینید یك دسته از موهای شما خاكستری شده و می ریزد ، نشانة آن است كه گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس كننده می شود .

23ـ اگر خواب ببینید موی سر كسی یك شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است كه مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست .

24ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .

 

مواد غذایی

دیدن مواد غذایی در خواب ، علامت آن است كه امور جزیی و دست گیر باكارهای مهم شما ادغام خواهد شد .

 

موتور

1ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است كه با مشكلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند كرد .

2ـ دیدن موتور از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه یكی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .

 

موج

1ـ دیدن موج دریا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت .

2ـ دیدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است كه در زندگی آیندة خود مرتكب اشتباهی بزرگ خواهید شد .

 

مورچه

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای كوچك و ناخوشنودی دربارة زندگی .

 

مورچه خوار

1ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است كه خواهید كوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید .

 

موز

1ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .

2ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است كه شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانة شما سنگینی خواهد كرد .

3ـ اگر در خواب موزهایی ببینید كه رو به فساد   ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهید افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید در حال معاملة موز با دیگران هستید ، نشانة آن است كه به منابعی دسترسی دارید كه غیرقابل بهره برداری است .

 

موزه

1ـ اگر خواب ببینید از موزه ای بازدید می كنید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید كرد . شما به اطلاعات مفید تری نیاز دارید تا در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید كه از موزه ای بازدید می كنید كه چندان جالب و دیدنی نیست ، نشانة آن است كه به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد .

 

موسیقی

1ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .

2ـ اگر در خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد ، علامت آن است كه فرزندان نافرمان ، محیط خانواده را غیر قابل تحمل خواهند ساخت .

3ـ شنیدن موسیقی موزون و یكنواخت در خواب ، نشانة شنیدن اخبار نادرست دربارة مرگ دوستان است .

4ـ شنیدن موسیقی كه به درخواست دیگران پخش می شود ، دلالت بر پیروزی شما بر رقیب دارد .

 

موش

1ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . كارها وضعیت دلسرد كننده ای خواهد داشت .

2ـ كشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .

3ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می كنند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

4ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی دارد كه به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است كه در اثر انجام دادن كاری رسوا خواهد شد .

 

موشك

1ـ دیدن موشك به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است كه مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید، و با همسری وفادار ازدواج می كنید .

2ـ مشاهدة سقوط موشك در خواب ، نشانة آن است كه با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد .

 

مِه

1ـ اگر خواب ببینید اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است كه بداقبالی و نگرانیهای خانوادگی شما را احاطه خواهد كرد . اما اگر در خواب ببینید مه از میان می رود ، نشانة آن است كه مشكلات تنها زمانی كوتاه گریبان شما را خواهد گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران میان مه فرو رفته اند ، نشانة آن است كه از بدبختی دیگران سودی به شما خواهد رسید .

 

مهره

1ـ دیدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .

2ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانة به دست آوردن شادمانی خلل ناپذیر و رضایت خاطر است .

3ـ به نخ كشیدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد كه مورد لطف و حمایت فردی ثروتمند قرار خواهید گرفت .

4ـ پخش كردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما ، بین آشنایان است .

 

مهمات

1ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروكار دارید ، نشانة آن است كه كاری را قبول خواهید كرد كه بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .

 

مهندس

دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است كه سفری خسته كننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین خواهید داشت .

 

میراث

خواب دریافت ارث ، نشانة وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است .

 

میز مطالعه

1ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینید ، نشانة آن است كه حوادث نامطلوبی در مقابل شما قد علم می كند .

2ـ اگر در خواب روی میز مطالعه خود پول ببینید ، نشانة آن است كه از مشكلات زندگی به طرز غیرقابل باوری نجات می یابید .

 

میمون

1ـ دیدن میمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم ریاكار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می كنند .

2ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانة آن است كه سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .

3ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانة آن است كه چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند .

4ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد كرد .

 

میوه

1ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آیندای سعادت آمیز است .

2ـ دیدن میوة سبز ، علامت كوششهای نومیدكننده و شتابزده است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است كه از ارث محروم می شود .

4ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانة فعالیت تجاری بسیار و كسب سودی اندك است .

5ـ دیدن یا خوردن میوة رسیده در خواب ، علامت كسب لذت و ثروتی ناپایدار است .

 

میوه فروشی

دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است كه برای جبران زیان سخت كار می كنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید .

 

میهمانی

اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است كه خبرهای لذتبخشی از كسی كه دور از شما زندگی می كند خواهید شنید ، برای فردی جوان این خواب ، نشانة لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی با شخصیت است