تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 20

لاشخور

1ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید ، حاكی از آن است كه رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند كشید و از این طریق قصد آن دارند كه به شما صدمه هایی بزنند .

2ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زیانهای مالی است ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیك می شوید و آنها پرواز می كنند ، نشانة آن است كه از رسوایی كه بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت .

3ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بی اساس و بدگو یی ها است كه شما را مضطرب و آشفته   می سازد .

 

لاك پشت

1ـ دیدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

2ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

 

لال

اگر خواب ببینید لال هستید ، علامت آن است كه نمی توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می خواهید ، ترغیب كنید . اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه دوستانی بی وفا خواهد یافت .

 

لباس

1ـ اگر در خواب لباسی كهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانة آن است كه در تعهدات خود با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانة آن است كه اقبال به شما رو می كند هر چند كه با ایده های نو مخالفید .

3ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، علامت آن است كه از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بكلی دگرگون خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، علامت آن است كه زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

5ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است كه شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا كودك باشد ، نشانة آن است كه در یكی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن كرده اید ، نشانة آن است كه با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید كرد .

7ـ اگر در خواب لباس زرد رنگ ببینید ، علامت آن است كه در امور زندگی موفق خواهید شد و در مسائل مالی پیشرفت خواهید كرد . اما اگر این لباس زردرنگ به روحی ماند كه به نرمی در نوری حركت می كند ، درست تعبیری برخلاف آنچه در سطرهای بالا آمد ، دارد .

8ـ اگر در خواب لباسی به رنگ آبی ببینید ، نشانة آن است كه با تلاش و زحماتی كه می كشید به آرزوهای خود خواهید رسید ، و در این راه دوستانی باوفا به حمایت از شما برخواهند خاست .

9ـ اگر در خواب لباسی به رنگ قرمز تند ببینید ، نشانة آن است كه خواسته های خود را تغییر می دهید و به این وسیله از دست دسمنانی جدی می گریزید .

10ـ دیدن لباس سبز در خواب ، نشانة امید و خوشبختی و شادمانی است .

11 ـ اگر در خواب لباسهای رنگارنگ ببینید ، نشانة آن است كه در عقاید شما تضاد به وجود خواهد آمد .

12ـ اگر خواب ببینید لباسی نامناسب پوشیده اید ، علامت آن است كه به آنچه خواهانش هستید ، تردید دارید ، و ممكن است به خاطر تردید مرتكب اشتباه شوید .

13ـ اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید كه لباسی برازنده بر تن دارید ، علامت آن است كه به این افراد علاقة چندانی ندارید .

14ـ اگر خواب ببینید زنی در لباس خود ناراحت است ، علامت آن است كه برای رسیدن به موفقیت احتماعی مناسب تر با هم چشمی دیگران روبرو خواهید شد .

15ـ اگرخواب ببینید از لباس دیگران تعریف می كنید ، دلالت بر آن دارد كه از حسادتهای نزدیكان می ترسید .

16ـ اگر خواب ببینید گوشه ای از لباستان پاره یا مندرس شده است ، علامت آن است كه در عشق یا امور مربوط به كار ، مضطرب هستید .

17ـ اگر خواب ببینید زنی لباس سیاه بر تن دارد ، نشانة آن است كه اندوه و نومیدی را از خود دور خواهید ساخت .

18ـ اگر دختری خواب ببیند زنی جامه ای قرمز بر تن دارد ، علامت آن است كه رقیبی در عشق بر او چیره خواهد شد . رقیبی كه او هرگز با خود قابل قیاس نمی دانست .

19ـ فردی كه در خواب ، لباس می بیند باید دقت كند كه آیا همه چیز در خواب او طبیعی بوده است یا نه ؟ اگر چهره ها غریب به نظر برسند و نور بیش از حد معمول باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ، خواب او تعبیری این گونه خواهد داشت ، او در عملی كردن نقشه ای با ارزش خطا خواهد كرد . 

 

لباس عروسی

1ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است كه با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در كارهایی شادی بخش شركت خواهید كرد .

2ـ دیدن لباس عروسی كثیف و چروك در خواب ، علامت آن است كه رابطة شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .

 

لباس عزاداری

1ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواری بر تن كرده اید ، علامت آن است كه بد اقبالی به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداری بر تن كرده اند ، علامت آن است كه دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد .

 

لبنیاتی

دیدن مغازة لبنیاتی در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

 

لحاف

1ـ دیدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا كه او را به همسری خود برخواهد گزید .

2ـ دیدن لحافهای تمیز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة یافتن همسری باارزش است .

3ـ دیدن لحافهای كثیف در خواب ، علامت آن است كه با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت ، و برای یافتن همسری مطلوب شكست خواهید خورد .

 

لكه

1ـ دیدن لكه بر دستها یا روی لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل كوچك است .

2ـ دیدن لكه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ، نشانة آن است كه كسی به شما خیانت خواهد كرد .

 

لنگر

1ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است كه مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت .

2ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مكان و مسافرت به خارج است .

3ـ اگر كسی كه عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است كه با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد كرد .

 

لوبیا

1ـ دیدن لوبیا در خواب ، نشانة نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است ، بخصوص وقتی ببینید كه لوبیاها در حال رشدند .

2ـ دیدن دانه های خشك لوبیا در خواب ، نشانة نومیدی زیاد در زندگی است . باید بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید .

3ـ خوردن لوبیا در خواب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد .

 

لوستر

1ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است كه از امكانات غیر منتظره ای استفاده می كنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید .

2ـ دیدن لوستری شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می گردد .

3ـ اگر خواب ببینید لوستری خاموش است ، دلالت بر آن دارد كه آیندة روشنی را بیماری و رنج تیره می سازد .

 

لوله

1ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت .

2ـ دیدن لوله های گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد .

 

لیمو

1ـ اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، علامت آن است كه به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت كه منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است .

2ـ خوردن لیمو در خواب ، علامت حقارت و نومیدی است .

3ـ دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری واگیردار است .

4ـ دیدن لیموی خشك شده در خواب ، نشانة جدایی و طلاق از همسر است .