تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 21
ادر

1ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول كاری است ، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید  با مادر خود گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودی از خبر مرگ كسی اندوهگین خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می كند ، علامت آن است كه در زندگی راه نادرستی را دنبال می كنید.

6ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می كند ، علامت آن است كه مادرتان به بیماری دچار خواهد شد .

 

مادر شوهر

1ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حكمفرما خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل او را آزار خواهند داد .

 

محراب

1ـ اگر در خواب ببینید كه كشیكی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است كه در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب ببینید كه در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است .

3ـ اگر زن جوانی در خواب ببیند كه وارد محراب می شود ، دلالت بر عشقهای دروغی و دشمنانی دارد كه سعی می كنند او را با خود هم پیمان كنند .

4ـ محراب ، كمتر در خوابهای شما ظاهر می شود مگر آنكه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بدهد . یا به این معناست كه پشیمانی و ندامت شما را از انجام كاری باز می دارد .

 

مادیان

1ـ اگر خواب ببینید مادیان ها  در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقیت به دست می آورید . و دوستانی مأنوس خواهید یافت . اما اگر خواب ببینید مادیانها در مرتع خشك و لم یزرعی پرسه می زنند ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد . اما با این وجود دوستانی صمیمی در كنار خود خواهید داشت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند مادیانها در مراتع مشغول چرا هستند ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزندانی تندرست خواهد شد .

 

مار

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است كه از بدخواهی و شرارت كسی عذاب خواهد كشید .

2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید كرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است كه از بیماری كه گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می كوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه تسلیم كارهای ناپسند خواهید شد .

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از كنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر كه نزدیكتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینكه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است كه با نافرمانی و بی قیدی شما كارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و كنار گذاشتن كاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است كه با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .  

9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می كنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است كه وقایعی بی اهمیت افكار شما را پریشان می كند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شكل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است كه در جایی كه احساس می كنید به لذتی تمام و كمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار كسی را نیش می زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به یكی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی  می كنید كه می كوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می كنند ، نشانة آن است كه نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است كه كسانی او را متقاعد می سازند كه ثروت خود را تسلیم دیگران كند . بعداً پی خواهد برد كه به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند كرد .

 

مارمولك

1ـ اگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند مارمولكی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

 

ماسك

1ـ اگر خواب ببینید ماسك بر چهره زده اید ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران ماسك بر چهره زده اند ، علامت آن است كه در آینده با حسادت و ریاكاری مبارزه می كنید .

3ـ دیدن یك ماسك در خواب ، علامت آن است كه شخصی نسبت به شما بی وفایی خواهد كرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند نقابی بر چهره دارد ، علامت آن است كه می كوشد از فرد مهربانی سوء استفاده كند .

5ـ اگر دختری خواب ببیند نقاب از چهره برمی دارد یا دیگران چنین كاری می كنند ، علامت آن است كه جاه طلبی او بی پاسخ خواهد ماند . باید فروتنی را پیشة خود سازد .

 

ماسه

دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زیان است .

 

ماشین

1ـ دیدن ماشین در خواب ،‌ نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

2ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتی كه قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

4ـ بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانة آن است كه برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

5ـ خواب ماشین واگون دار ، نشانة تلاش برای كسب ثروت است .

6ـ دیدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم كند .

7ـ اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می كنید ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زیاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می كند .

8ـ اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، دلالت بر آن دارد كه قصد دارید به كاری خطرناك دست بزنید .

9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطری آشكار شما را تهدید می كند .

 

ماشین آتش نشانی

1ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است كه نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد .

2ـ دیدن ماشین از كارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است كه تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست .

3ـ اگر فرد جوانی خواب ببیند سوار ماشین آتش نشانی شده است ، علامت آن است كه به كارهایی ناپسند دست خواهد زد كه درشأن او نیست .

 

ماكارونی

1ـ اگر خواب ببینید ماكارونی می خورید ، علامت آن است كه ضررهایی جزیی خواهید كرد . دیدن مقدار زیادی ماكارونی در خواب ، نشانة آن است كه با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید كرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد .

 

مالیات

1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است كه با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی كه بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است كه ناچار می شوید از دوستان خودكمك و یاری بگیرید .

3ـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالیات خود نیستید ، نشانة آن است كه در تجارت خود شكست خواهید خورد .

 

ماما

1ـ دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بیماری سختی دچار خواهید شد كه احتمال رهایی از آن بسیار كم است .

2ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، علامت آن است كه پریشان و رسوا خواهد شد .

 

ماه

1ـ دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة كامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید ماه به شكل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

3ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد كشاند .

4ـ دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .

5ـ اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آیندة او را بازگوید ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد . اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت .

6ـ اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .

 

 ماهی

1ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاكیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید . 

3ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانة آن است كه همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می كنید ، نشانة آن است كه نقشه های دشمنان شما را پریشان می كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك می كند تا از دام آنها بگریزید .

5ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است كه با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید . 

6ـ خواب ماهیگیری ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نكنید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

7ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است . 

 

ماهیگیر

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

 

ماهیگیری

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

 

مبارزه

1ـ اگر خواب ببینید مشغول مبارزه سیاسی هستید ، نشانة آن است كه با قوانین تصویب شده سر سازگاری ندارید و دشمنان بر علیه شما اقدام می كنند .

2ـ اگر افراد مقتدر و سیاستمدار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است كه در طرحهای خود با شكست مواجه خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید افراد مذهبی بر علیه گناه و اعمال ناشایست مشغول مبارزه هستید ، دلالت بر آن دارد كه به موسسات خیریه كمك مالی خواهید كرد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند بر علیه زنان بد كاره ، مبارزه می كند ، نشانة آن است كه بر موانع غلبه خواهد كرد ، و به موقع شجاعت خود را به ثبوت خواهد رساند .

 

متورم

1ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

2ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است كه پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .

 

مجسمه

1ـ دیدن مجسمه در خواب ، نشانة توفیق اندك در امور عشقی است .

2ـ اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، علامت آن است كه ارادة شما سست می شود و به آسانی در آستانة گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلی مواجه خواهید شد .

 

مجلس رقص

1ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایكوبی اند ، تعبیر چنین خوابی كاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

2ـ اما اگر ببینید كه در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودی یكی از اعضای خانوادة شما فوت خواهد كرد .

 

مچ پا

1ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت می كند .

2ـ اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانة آن است كه در عشق نومید می شود .

3ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است كه در زندگی آسوده و راحت خواهید بود .

4ـ اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند ، نشانة آن است كه نومید و بیمار خواهد شد . اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند ، علامت آن است كه آبروی او در خطر برباد رفتن است .

 

مخترع

1ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است كه به زودی دست به كاری استثنائی خواهید زد كه موجب شهرت و افتخار شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع كرده اید ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت .

 

مَد

دیدن مَدِ دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب كارهاست .

 

مداد

1ـ دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام كارهایی مطلوب است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانة آن است كه در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را كه در خواب با مداد نوشته است پاك كند ، علامت آن است كه از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد .

 

مدال

1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

2ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

 

مدرسه

1ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، علامت آن است كه در كارهایی ادبی امتیازی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می روید ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می اندازد .

3ـ اگر خواب ببینید در مدرسه كتب علمی یا فلسفی تدریس می كنید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید كرد . اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید .

4ـ اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسة ایام كودكی نگاه می كنید ، علامت آن است كه وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می افكند .

 

مراسم نامزدی

اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه بزودی به كاری مشغول خواهد شد كه برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .

 

مربا

1ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت ، و از كسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید مربا درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی باارزش به دست خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید كرد .

 

مرد

1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید .

2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد كرد .

3ـ اگر زنی مرد خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانة آن است كه امتیازی به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردی زشت را به خواب ببیند ، علامت آن است كه از جانب كسی كه دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد .

 

مرداب

دیدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمی و تردید دچار خواهید شد .

 

مرد مجرد

1ـ اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است كه باید از معاشرت با زنان دوری كند .

2ـ اگر زنی ، مرد مجردی را در خواب ببیند ، دلالت بر آن دارد كه به عشقی مبتلا خواهد شد كه از ابتدا ناپاك است

3ـ دیدن مرد مجرد در خواب تعابیر دیگری نیز دارد ، عدالتی كه به ظلم می گراید ، سیاستمدارانی كه شرف و صداقت خود را از كف می دهند .

 

مرد یا زن مسن

دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نكنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .

 

مرغ

دیدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند .

 

مرغابی

1ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت .

2ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب كنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است كه محصول خوبی خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید مرغابی شكار می كنید ، نشانة آن است كه برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید .

4ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می كنند .

5ـ اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است كه ازدواج خواهید كرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید .

 

مرگ

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی دربارة دوست یا نزدیكان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی كه در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص برای افرادی كه در تعبیر خواب ناشی باشند .

 

مرمر سفید

1ـ خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .

2ـ شكستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانة ندامت و پشیمانی است .

3ـ اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را كه در آن عطر خوشبویی گذاشته است گم می كند ، علامت آن است كه در اثر بی دقتی به حیثیت و ثروتش لطمه خواهد زد .

 

مروارید

1ـ دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه می دهد ، علامت آن است كه در زندگی خوشبخت می گردد ، و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می گیرد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مرواریدهای خود را می شكند یا آنها را گم می كند ، علامت آن است كه در اثر عدم تفاهم با فردی ، دچار غم و اندوه می گردد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می كند ، نشانة آن است كه با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش می كند .

 

مریضی

1ـ اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یكی از اقوام خواهید داشت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بیماریی لاعلاج دارد ، علامت آن است كه به تنهایی در جستجوی شادمانی است .

 

مزد

دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .