تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 22

ناخن

1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندك است .

2ـ سوهان كشیدن و تمیز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شكسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

 

نارگیل

1ـ دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا كه دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند .

2ـ دیدن درختان خشك نارگیل ، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یكی از نزدیكان .

 

ناشنوا

1ـ اگر در خواب احساس كنید با فرد ناشنوایی گفتگو می كنید ، علامت آن است كه تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

2ـ اگر در خواب احساس كنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .

 

نامزد

1ـ اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زنی ازدواج می كنید كه موجب سربلندی شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حركت است ، علامت آن است كه مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد .

 

نامه

1ـ اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت كنید ، علامت آن است كه اختلاف بر سر مسایل مادی ، دوستی های دیرپا را از هم می گسلد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می كند ، علامت آن است كه به او پیشنهاد می شود در مقابل گرفتن درآمد كافی ، تن به كارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد .

3ـ اگر خواب ببینید نامه ای بی نام و نشان دریافت كرده اید ، نشانة آن است كه از جایی نامعلوم به شما آسیب می رسد .

4ـ اگر خواب ببینید نامه ای می نویسید ، علامت آن است كه به كسی حسادت می ورزید كه برتری او را نسبت به خود قبول دارید .

5ـ اگر خواب ببینید نامه ای كه به دستتان رسیده حكایت از اخباری نامطلوب دارد ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد . اما اگر نامه از اخباری نویدبخش حكایت كند ، علامت آن است كه به خاطر نعمات و رفاهی كه در زندگیتان وجود دارد كه باید سپاسگذار باشید . اگر نامه ای عاشقانه بر كاغذی سبز یا رنگارنگ به دستتان برسد ، نشانة آن است كه نومیدی بر شما چیره می شود ، نامه با جوهر آبی نوشته شده باشد نشانة‌ آیندة‌ درخشان است .

6ـ اگر خواب ببینید نامه ای به جوهر قرمز نوشته شده است ، علامت آن است كه به فردی سوء ظن می یابید و از او دلسرد می شوید . اما فرد مورد نظر با حركتی عاقلانه سوء ظن شما را نسبت به خود از بین می برد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند از نامزد خود نامه ای دریافت می كند و نامه ای را بر قلب خود می نهد ، علامت آن است كه رقیبی او را بسیار نگران می سازد . پاداش صداقت و راستگویی اغلب اوقات حسد و تنگ نظری است !

8ـ اگر خواب ببینید قادر به خواندن نامه ای كه به دستتان رسیده نیستید ، نشانة آن است كه در محیط كار یا اجتماع چیزی را از دست می دهید .

9ـ اگر خواب ببینید كسی نمی گذارد نامه ای به دستتان برسد ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند شما را بد نام سازند

10ـ اگر خواب ببینید سعی می كنید نامه ای را از چشم همسر خود مخفی نگاه دارید ، علامت آن است كه به انجام كارهایی بی ارزش علاقمند خواهید شد .

11ـ دیدن نامه ای با حاشیة سیاه در خواب ، دلالت بر مرگ یكی از نزدیكان دارد .

12ـ اگر خواب ببینید نامه ای دریافت كنید كه بر كاغذ سیاه با جوهر سفید نوشته شده است ، نشانة آن است كه مورد هجوم یأس و نومیدی قرار خواهید گرفت .

13ـ دیدن نامة پاره شده در خواب ، نشانة آن است كه با اشتباهاتی به شهرت خود آسیب می زنید .

14ـ دریافت نامه ای دست نوشته در خواب ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان خود حساسیت به خرج می دهید .

15ـ اگر خواب از دوستی نامه ای دریافت كرده اید ، علامت آن است كه دوست مورد نظر را خواهید دید یا نامه ای از او دریافت خواهید كرد .

 

نان

1ـ دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .

2ـ دیدن تكه ای كیك در خواب ، نشانة آن است كه كامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .

3ـ دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید تكه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانة آن است كه به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .

 

نایلون

1ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید ، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببینید در مكالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بكار می برید ، نشانة آن است كه به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب كنید .

3ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون كش می آید ، نشانة آن است كه در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید .

4ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است كه برخی كارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود .

 

نبرد

1ـ اگر خواب ببنیید در نبردی شركت دارید ، علامت آن است كه به همكاران خود برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را تهدید می كند .

2ـ مشاهدة نبرد دیگران در خواب ، علامت آن است كه پول خود را هدر می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه باید تهمت و غیبت دیگران بترسید .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببیند ، نشانة آن است كه نامزد او فردی نالایق است .

4ـ اگر خواب ببینید در نبردی شكست خورده اید ، نشانة آن است كه حق مالكیتی را از دست می دهید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام نبرد ضربه ای به دشمن می زنید ، علامت آن است كه علی رغم مخالفتهای موجود با شهامت و استقامت در كسب ثروت و افتخار موفق می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانة‌ آن است كه در حرفة خود نگرانی و سردرگمی بسیار خواهید داشت . اما سود اندكی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید كه در راه خانه سیاهان با تیغ به شما حمله می كنند ، نشانة‌ آن است كه از شغل خود نومید می شوید و با زیردستان خود دچار اختلاف می گردید . در خانواده نیز روابط نامطلوبی حكم فرما خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید با سیاه پوستان در نبرد هستید ، نشانة آن است كه سیاه پوستان با پستی و حقارت شما را آزاد می دهند .

 

نجار

دیدن نجاری مشغول كار ، در خواب ، نشانة آن است كه با كوشش و كار به كسب ثروت می پردازید نه از راه كارهای بیهوده و خطا .

 

نخ

1ـ دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است كه  بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

2ـ دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانة آن است كه از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .

 

نخل

1ـ دیدن درخت نخل در خواب ، نشانة یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادمانی بسیار زیادی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد كه دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است كه همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشكیده اند ، نشانة آن است كه اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .

 

نخود

1ـ‌ خوردن نخود در خواب ، نشانة كسب ثروت و تندرستی است .

2ـ دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به كارهایی موفقیت آمیز است .

3ـ اگر خواب ببینید در زمینی نخود می كارید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید كه باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

4ـ جمع آوری نخود در خواب ، نشانة‌ آن است كه نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد .

5ـ دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است كه امیدهای درخشان شما مدت كوتاهی دست خوش بلاتكلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می كنید .

6ـ دیدن نخودهای خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بیش از توان خود كار خواهید كرد .

7ـ خوردن نخودهای خشك شده ، نشانة آن است كه بعد از موفقیت بسیار در زندگی كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد .

 

نردبان

1ـ اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود كنید ، نشانة آن است كه توان و نیروی شما را در هنگام كار امتیازی خواهد بود .

2ـ بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادمانی بی حد است .

3ـ اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زیان خواهید دید .

4ـ دیدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامی در هر امری است .

5ـ از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست .

6ـ اگر خواب ببینید بوسیلة نردبانی فرار می كنید ، علامت آن است كه در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند كه باید با حوادثی خطرناك روبرو شوید .

7ـ اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانة آن است كه به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .

 

نسیم

1ـ اگر در خواب احساس كنید كه نسیمی ملایم می وزد ، علامت آن است كه برای رسیدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا می سازید .

2ـ اگر دختری احساس كند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین شده است ، علامت آن است كه در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورانی سخت را سپری خواهد كرد .

 

نشاط

اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می كنید ، نشانة آن است كه وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و كارها با سود همراه خواهد بود .

 

نشان خانوادگی

دیدن نشان خانوادگی در خواب علامت آن است كه هرگز مقام و عنوانی به چنگ نمی آورید .

 

نعل اسب

1ـ دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است .

2ـ دیدن نعل شكسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است .

3ـ دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است كه بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

4ـ اگر در خواب نعل اسبی را كنار جاده ای پیدا كنید ، نشانة آن است كه از جایی به شما ثروتی خواهد رسید .

 

نعناع

1ـ دیدن نعناع در خواب ، نشانة یافتن سرگرمیها و انجام دادن كارهایی دلپذیر است .

2ـ دیدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شركت كردن در داستانی عاشقانه است .

3ـ نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است كه از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه  به سمت تفریحات گمراه كننده كشیده خواهد شد .

 

نفس

1ـ اگر خواب ببینید به شخصی كه نفسی معطر دارد نزدیك می شوید ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس كنید ، دلالت بر آن دارد كه بیماری و گمراهی در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس كسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقیتی كه حتمی به نظر می رسید با شكست مواجه خواهد شد .

 

نقره

1ـ دیدن نقره در خواب ، نشانة آن است كه بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید .

2ـ پیدا كردن سكة نقره در خواب ، نشانه آن است كه برای آرامش فكری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .

 

نقشه

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می كنید ، علامت آن است كه امور مأیوس كننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود كلانی نیز به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است كه در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای كسب می كنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید . اگر چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه با آرزوی پاك خود به حوزة برتری در زندگی قدم می گذارد .

 

نگهبان

دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما به راحتی اداره می شود . و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود .

 

نماز خواندن

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است كه زندگی شما به نابودی كشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .

 

نمایش

1ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می كند ، علامت آن است كه دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد كرد ، و بعد از ازدواج عقاید و كارهای مورد علاقة خود را با دقت بیشتر دنبال می كند .

2ـ اگر خواب ببینید به موقع برای تماشای نمایش به نمایشگاه نمی رسید ، علامت آن است كه ناگاه شادمانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

 

نمایشگاه

1ـ اگر خواب ببینید در نمایشگاهی هستید ، علامت آن است كه كاری پرمنفعت و دوستانی مطلوب به دست خواهید آورد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانة آن است كه شریك زندگی او مردی شوخ طبع و آرام خواهد بود .

 

نمك

1ـ دیدن نمك در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است .

2ـ اگر خواب ببینید به گوشت نمك می زنید ، نشانة آن است كه بدهكاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نمك می خورد ، نشانة آن است كه نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .

 

نوزاد

1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .

 

نوشتن

1ـ اگر خواب ببینید چیزی می نویسید ، علامت آن است كه مرتكب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن مطلبی هستند ، علامت آن است كه در اثر رفتاری نابجا و عمل نادرست ، كارتان به دادگاه كشیده خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید می كوشید نوشته ای غریب را مطالعه كنید ، علامت آن است كه اگر بعد از این خواب معامله ای انجام ندهید ، از دست دشمنان خود خواهید گریخت .

 

نوشیدن

1ـ اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است كه از اموری لذت می برد كه بعدها ممكن است همین امور لذتبخش موجب بی آبرویی او شود .

2ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشی كه می كنید ، نمی توانید آبی شفاف بنوشید ، علامت آن است كه تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه می شود كه قادر به استفاده از آن نیستید .

 

نهر

1ـ دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای كوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهای زودگذر است .

2ـ دیدن نهر خشكیده در خواب ، علامت نومیدی است . و اینكه افراد دیگری به اهداف شما دست خواهند یافت .

 

نهنگ

1ـ اگر خواب ببینید نهنگی به یك كشتی نزدیك می شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظایف متعدد ، ثروتی از كف می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید نهنگی به كشتی نزدیك می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است كه وظایفی كه به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

3ـ اگر خواب ببینید نهنگی كشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .

 

نی

1ـ شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار می گیرید كه ناچار می شوید از حیثیت خود و یكی از نزدیكانتان دفاع كنید .

2ـ اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانة آن است كه هر چه پشت سرشما بگویند نمی توانند به شهرت شما آسیب وارد كنند .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانة آن است كه با سربازی ازدواج خواهد كرد .

 

نیازمند

1ـ اگر در خواب احساس می كنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است كه دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند خبرهایی ناراحت كننده به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است كه به علت عدم توفیق در پیش بردن كارها تحت تأثیر افكار دیگران قرار خواهید گرفت .

 

نیزه

1ـ اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع می كنید ، نشانة‌ آن است كه در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس می كنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بی گناهی خود را اثبات می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید نوك نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، علامت آن است كه دشمنان موفق می شوند برایتان دردسر فراهم كنند .

3ـ  اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است .

4ـ دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناك و كسب تجارب زیانبار است .

5ـ اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می كند ، علامت آن است كه با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید

6ـ دیدن نیزة شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید كرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .

 

نیشكر

1ـ اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت .

2ـ دیدن نیشكر بریده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگی است .

 

نیمكت

1ـ اگر خواب ببینید روی نیمكتی نشسته اید ، نشانة آن است كه بدهكاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بر نیمكت نشسته اند ، نشانة‌ آن است كه با دوستی كه در اثر عدم تفاهم با او قهر كرده اید ، آشتی خواهید كرد .