تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 24

هتل

1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است كه در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات كنید ، نشانة آن است كه آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید كرد .

3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است كه معادل ثروتی كه اكنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد .

5ـ اگر خواب ببینید در هتلی كار می كنید ، علامت آن است كه به كاری پرسودتر از كار فعلی خود دست می یابید .

6ـ اگرخواب ببینید برای سكونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .

 

هدیة تولد

1ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .

2ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .

 

هفت تیر

1ـ دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

2ـ اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانة آن است كه شخصیتی پست و مكار در وجود خود پرورش می دهید .

3ـ شنیدن صدای شلیك هفت تیر در خواب ، علامت آن است كه از نقشه هایی كه برای نابودی منافعتان كشیده اند باخبر می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیك می كنید ، نشانة آن است كه به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی كنید .

 

هلو

1ـ دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

2ـ دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

3ـ دیدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولی از شما خواهند ربود .

4ـ اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانة آن است كه در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای كال و نارس بچیند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

 

همسایه

1ـ دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است كه فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بكلی تلف می شود .

2ـ اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانة آن است كه درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد .

 

همسر

1ـ اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است كه وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

 

هندوانه

1ـ دیدن هندوانه در خواب ، نشانة بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .

2ـ خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر كاری شتابزده دارد كه موجب نگرانی شما خواهد شد .

3ـ دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است كه گرفتاری فعلی نتیجة مساعدی به دنبال خواهد داشت .

 

هنرپیشه

1ـ دیدن هنرپیشة زن در خواب ، نشانة آن است كه زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .

2ـ دیدن هنر پیشة مضطرب و پریشان در خواب ، حاكی از آن دارد كه شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانة آن است كه برای امرار معاش سخت كار خواهید كرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود .

4ـ اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد كرد .

5ـ دیدن هنرپیشة مرده در خواب ، به این معناست كه مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد .

6ـ اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد . این گونه خواب به افرادی كه از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد كه این محیط ممكن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یكسر مبدل به بی وفایی گردد .

7ـ اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد كرده است یا می خواهد با او ازدواج كند ، نشانة آن است كه لذتها و هوسها او را افسون خواهد كرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید .

8ـ اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشة زنی مشغول كامجویی است ، دلالت بر آن دارد كه در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد كرد ، و به جای اینكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد كرد .

 

هویج

1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است كه در سن پایین ازدواج می كند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

 

هیزم

1ـ دیدن هیزمهای روشن در خواب ، نشانة تغییرات خوشحال كننده است .

2ـ اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می كنید ، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادمانی به حد اعلا است .

3ـ دیدن خاكستر هیزم در خواب ، نشانة سختی و نومیدی است .