تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 26

پا

1ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن ، است .

2ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانة آن است  كه با سختی از حقوق خود دفاع می كنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانة آن است كه اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

4ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می كند ، علامت آن است كه دچار مشكلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است كه با جدا شدن از خانوادة خود ، تغییراتی در زندگی و كار خواهید داد .

 

پادشاه

1ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود می كوشید غرور را از خود دور كنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاكم است .

2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانة آن است كه برای كوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد كه از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است كه بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می كند .

 

پادو

1ـ دیدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در كنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی كار می كند ، نشانة آن است كه در ماجراهایی حماقت آمیز شركت خواهد كرد .

 

پارچ

1ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .

2ـ دیدن پارچ شكسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

 

پارچه

1ـ دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است كه دوستان ریاكار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

 

پارچةگل دار

دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید كرد .

 

پارچةمخمل

1ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .

2- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

3ـ دیدن پارچة مخمل كهنه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است كه با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن كرده است ، نشانة آن است كه افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یكی را برای زندگی انتخاب خواهد كرد .

 

پارك

1ـ اگر خواب ببینید در پارك زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است كه با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارك قدم می زنید ، نشانة آن است كه زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .

3ـ دیدن پاركهای متروك و ویران در خواب ، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است .

 

پارو

1ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است كه برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید .

2ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم كرده اید ، نشانة آن است كه برای عملی كردن طرحهایی بیهوده تلاش می كنید .

3ـ دیدن پاروی شكسته در خواب، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد علاقة خویش است .

 

پاسبان

1ـ دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است كه تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد كه موجب می شود رنج عظیمی را تحمل كنید .

2ـ اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید كه به این مقام گماشته شوید ، نشانة آن است كه در كاری شركت می كنید كه برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

3ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی كه می خواهد شما را دستگیر كند فرار می كنید ، نشانة آن است كه به كارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

 

پاكت نامه

1ـ دیدن پاكت نامه در خواب ، علامت شنیدن خبرهای مأیوس كننده و غم انگیز است .

 

پالتو

1ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است كه از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید كشید .

2ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانة آن است كه اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

3ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهاست .

 

پانسمان

1ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است كه ثروتی به دست می آورید كه پایدار نیست .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن كرده است ، نشانة آن است كه روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .

 

پاییز

1ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات دیگران برای كسب دارایی سود خواهد برد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت .

 

پتو

1ـ خواب پتوی كثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .

2ـ خواب پتوی تمیز و پاكیزه ، نشانة اقبال است . و اینكه از بیماریی خطرناك توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

 

پختن گوشت

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است كه با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .

 

پخت و پز

خواب آشپزی ، برای زنان ، علامت نداشتن حامی است و اینكه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت كنند .

 

پدر

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است كه با مشكلی در زندگی مواجه می شوید . مشكل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت كنید .

2ـ اگر خواب پدر خود را ببینید كه پیش تر مرده است ، علامت آن است كه كارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

3ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند كه پیش تر مرده است ، نشانة آن است كه نامزدش او را فریب می دهد .

 

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است كه با مشكلاتی مواجه می شوید كه به سختی می توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشكلات غلبه می كنید . 

 

پدر خوانده

1ـ دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیكان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است .

 

پدر روحانی

1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است كه به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت كننده ای روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است كه فرد مكاری شما را از راه راست منحرف می كند .

3ـ اگر خواب ببینید خودتان كشیش هستید ، نشانة آن است كه حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می كنید .

 

پدر مقدس

1ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانة آن است كه توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است . 

2ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانة آن است كه با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .

3ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند كه با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن است كه در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این كار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند كه با پدر مقدس ازدواج می كند ، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد كرد .

 

پر

1ـ اگر خواب ببینید پر هایی كه گرداگرد شما پراكنده اند بر زمین می نشینند ، نشانة آن است كه سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می كنید .

2ـ دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهای شما برآورده خواهد شد .

3ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندك است .

4ـ اگر خواب ببینید پر اردك یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانة موفقیت و خوشبختی است .

5ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانة نومیدی در روابط دوستانه است .

6ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ،  علامت آن است كه در كارهای اجتماعی پیشرفت می كند .  اما دیگران روش او را برای پیشرفت در كارهای اجتماعی نمی توانند به كار گیرند .

7ـ اگر فردی كه به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است كه دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .

8ـ اگر دختری خواب ببیند كلاهی كه بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانة آن است كه توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت .

 

پرتگاه

1ـ اگر خواب ببینید بر لبة پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است كه مصیبت و بدبختی شما را تهدید می كند .

2ـ سقوط كردن از لبة پرتگاهی در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختی است .

 

پرده

1ـ دیدن پرده در خواب ، نشانة دیدار كنندگانی است كه شما را ناراحت و نگران می كنند .

2ـ دیدن پرده های كثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

 

پرده پر نقش و نگار

 1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است كه زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است كه تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند كه به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانة آن است كه به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

 

پرستار

1ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می كند ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترك می گوید ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

3ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می كند ، نشانة آن است كه با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترك می گوید ، نشانة آن است كه به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد .

 

پرستاری

1ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می كند ، نشانة آن است كه به كاری دلپذیر مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می كند ، علامت آن است كه مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

3ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از كودك خردسالش مراقبت می كند ، نشانة آن است كه مسئولیتهای خود را به شكل هماهنگی پیش خواهد برد .

 

پرستو

1ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .

2ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است .

 

پرنده

1ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانة خوشبختی است .

2ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانة آن است كه بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت  .

3ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با مردم فقیر است .

4ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانة آن است كه برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

5ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسیدن به خواسته هاست .

7ـ اگر كشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شكار می كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است . 

 

پرواز

1ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می كنید . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید . 

2ـ اگر خواب ببینید نزدیك به زمین پرواز می كنید ، نشانة آن است كه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می كنید ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید بر فراز مكانهایی مخروبه پرواز می كنید ، علامت آن است كه در محیطهای مأیوس كننده با بدبختی زندگی خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می كنید ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی كوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .

6ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می كنید ، علامت آن است كه بیهوده نگران هستید ، زیرا در كارها به توفیق می رسید .

7ـ اگر خواب ببینید از كنار ماه و سیارات دیگر پرواز می كنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .

8ـ اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می كنید ، نشانة نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط كنید ، علامت آن است كه در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است كه دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید .

9ـ اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می كند ، نشانة آن است كه در كارها پیشرفت می كند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكیده باشد ، علامت آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه كند . در كارها پیشرفتی ناچیز خواهد كرد .

10ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می كند ، و سرانجام بر نوك كلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است كه خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت كه با آنها مخالفت می كند . شاید مدتی بیمار شود .

11ـ اگر دختری خواب ببیند در حینی كه پرواز می كند به او تیراندازی می شود ، نشانة آن است كه دشمنان می كوشند كه مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .

 

پروانه

1ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كامیاب و پیروز خواهید شد .

2ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است كه از دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند توسط نامه یا افرادی كه با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد .

 

پرونده

دیدن صورتحسابها و اوراق بایگانی شده در خواب ، علامت آن است كه بر سر مسایلی با اهمیت بحث های هیجان انگیز خواهید كرد ، و علامت ناآرامی و بی قراری شما در آینده نیز هست .

 

پری

دیدن پری در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . معمولاً در یكی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از كودك یا زنی مهربان خواهید دید .