تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 27

پری دریایی

1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است كه غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریك خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است كه به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است كه دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند كرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانة آن است كه با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .

 

پریدن

1ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است كه با كوشش به هر چه كه می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است كه اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممكن می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست خواهید خورد .

 

پزشك

1ـ اگر دختری پزشكی به خواب ببیند ، نشانة آن است كه از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبكسرانه استفاده می كند . اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد كرد .

2ـ اگر دختری پزشك پریشان و مضطربی را به خواب ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد كرد .

 

پزشك قانونی

1ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت كسی به پزشكی قانونی می روید ، علامت آن است كه خبر مرگ یكی از نزدیكان شما را متحیر خواهد ساخت .

2ـ دیدن اجساد در پزشكی قانونی ، نشانة آن است كه نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت .

 

پستچی

1ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانة آن است كه به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

2ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

3ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنكه نامه ای به شما بدهد از كنار خانة تان می گذرد ، نشانة آن است كه دچار اندوه و نومیدی خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست كند ، نشانة آن است كه در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .

5ـ گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است كه وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .

 

پستخانه

دیدن پستخانه در خواب ، نشانة با اطلاع شدن از خبرهایی نامساعد است .

 

پسر

1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه پسرتان با افتخارات عظیمی كه به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است كه از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است كه خطر از كنار گوش او خواهد گذشت .

 

پس ماده غذا

دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است كه در رابطه با مسایل اجتماعی شكست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید كرد .

 

پشت بام

1ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است كه به سعادتی بی كران دست خواهید یافت . اما اگر احساس كنید از پشت بام سقوط می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی هیچ تكیه گاه محكمی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است كه با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می كنید ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است كه از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند .

 

پشم

1ـ دیدن پشم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد .

2ـ دیدن لباسهای پشمی و كثیف در خواب ، علامت آن است كه از كسانی تقاضای كار می كنید كه از اصول اخلاقی شما بیزارند .

 

پشه

1ـ دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است كه بیهوده سعی می كنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی كنید .

2ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می كشید ، نشانة آن است كه خانواده ای تشكیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

 

پل

1ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است كه به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

2ـ دیدن پلی شكسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .

3ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهید كرد به شرط آنكه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد كه باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

 

پل عابرپیاده

1ـ اگر خواب ببینید از روی پلی كه بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می كنید ، علامت آن است كه كاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانة زیان و پریشانی موقتی است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی كه بر رودخانة زلالی زده اند عبور می كند ، نشانة آن است كه با همسری كه اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد كرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می كند.

3ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاكیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است كه دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاكیزه نباشد ، نشانة آینده ای تاریك خواهد بود .

 

پلكان

1ـ بالارفتن از پلكان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است .

2ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است كه از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .

3ـ پایین آمدن از پلكان در خواب ، نشانة آن است كه روابط عاشقانة شما به شكست خواهد انجامید .

4ـ دیدن پلكانی پهن و زیبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلكان پایین می روند ، نشانة آن است كه اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

6ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است كه به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

 

پلنگ

1ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانة آن است كه در اثر اعتمادی نابجا آیندة خود را خراب خواهید كرد .

2ـ كشتن پلنگ در خواب ، نشانة توفیق در كارهاست .

3ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است كه دشمنان شما را محاصره می كنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .

4ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتكار بر مشكلات فایق خواهید شد .

5ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانة آن است كه فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

 

پلیس

1ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی كه مرتكب نشده اید دستگیر می كند ، علامت آن است كه به شكل باور نكردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

2ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی كه مرتكب شده اید دستگیر می كند ، علامت آن است كه با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است كه در كارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

 

پنبه

1ـ دیدن مزرعة پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .

2ـ اگر كشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است كه به ثروت و فراوانی دست می یابد .

3ـ دیدن پنبه در خواب ، برای كارخانه دار نشانة آن است كه از این كالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در حرفة آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .

4ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .

5ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانة‌كسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .

 

پنجره

1ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است كه تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .

2ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است كه از عزیزان خود جدا خواهید شد .

3ـ دیدن پنجره های شكسته در خواب ، علامت آن است كه سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .

4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است كه قربانی حماقت خود خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است كه برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می كنید .

6ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می كنید و به بیرون می روید ، علامت آن است كه با درد سری دست به گریبان می شوید كه شما را از حركت باز می دارد . 

7ـ اگر در خواب از پنجره ای  به بیرون نگاه كنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است كه در پیش بردن شغل مورد علاقة خود با شكست روبرو می شوید .

 

پنیر

1ـ دیدن پنیر در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .

2ـ خوردن پنیر در خواب نشانة ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است .

 

پوست میوه

دیدن پوست میوه در خواب ، نشانة تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر كه سرشار از فراغت است .

 

پوشاك

1ـ دیدن لباسهایی كثیف و مندرس در خواب ، نشانة آن است كه دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ   می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .

2ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را كثیف و مندرس ببیند ، علامت آن است كه اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لكه دار خواهد شد . دیدن لباس نو و پاكیزه در خواب ، نشانة سعادت است .

3ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی  دارید ، نشانة آن است كه برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد  شد .

 

پول

1ـ اگر در خواب پول پیدا كنید ، علامت آن است كه در مقابل نگرانی اندك ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید به كسی پول می پردازید ، علامت آن است كه دچار بدبختی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سكه های طلا از كسیب می گیرید ، علامت آن است كه به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنید ، نشانة آن است كه در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن كم است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است كه در آستانة وضعیت خطرناكی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می كنید ، علامت آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است كه در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است كه شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا كرده اید و زنی جوان ادعای مالكیت آن را می كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة یكی از دوستان در كارهای شما ، زیان سختی خواهید دید . 

 

پول تقلبی

1ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است كه با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از كسی پول تقلبی می گیرید ، یا به كسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می كنید ، نشانة افتادن به دام شر و نكبت است .

 

پول خرد

1ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام كارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

2ـ گم كردن پول خرد در خواب ، نشانة شكست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

3ـ پیدا كردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شكل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .

 

پهلو

1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است كه فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می كند ، نشانة آن است كه دشواریهای زندگی كاسة صبر شما را لبریز خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است كه در خواستگاری از یك دختر توفیق خواهید یافت .

 

پیاز

1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است كه افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

2ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانة كسب منافع اندك از طریق شغل و حرفه است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست كندن پیاز از چشمهایتان اشك سرازیر می شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .

 

پیانو

1ـ دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .

2ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .

3ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری كه به وسیلة پیانو نواخته می شود ، علامت آن است كه زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت كه باید با آنها دست و پنجه نرم كنید .

4ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی كه با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن خبرهای اندوهبار است .

5ـ اگر خواب ببینید پیانویی شكسته و خراب دارید ، نشانة آن است كه از كارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شكست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

6ـ دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانة آن است كه به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید كرد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می كند ، علامت آن است كه دوستی كه نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد .

 

پیراهن

1ِـ اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می كنید ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی به معشوق ، او را از دست می دهید .

2ـ گم كردن پیراهن در خواب ، نشانة رسوا شدن در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن پیراهن پاره در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهای نامساعد و ناخوشایند است .

4ـ دیدن پیراهن كثیف در خواب ، نشانة ابتلا به بیماریهای واگیردار است .

 

پیش بند

1ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند كثیف و چروكیده است ، نشانة آن است كه در عشق شكست می خورد و رقبا او را آزار می دهند .

2ـ اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانة آن است كه بزودی ثروتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است كه خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانة آن است كه در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت .

 

پیشخدمت

1ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است كه به لذات حقیر تن خواهید داد و پاكی درون خود را آلوده خواهید ساخت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است كه عاشق مردی خوش گذران خواهد شد .

3ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است كه افرادی خود را به خانة شما دعوت خواهند كرد .

 

پیشواز

1ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است كه میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال كسی می روید ، علامت آن است كه طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما به هر مكانی خواهد بود .

 

پیغام رساندن

1ـ اگر خواب ببینید برای كسی پیغام می برید ، علامت آن است كه معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید كرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای كسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است كه در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .

 

پیكان

1ـ دیدن پیكان در خواب ، نشانة آن است كه دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

2ـ دیدن پیكان شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به یأس و اندوه به علت شكست در عشق ، مبتلا خواهید شد .

 

پیك نیك

1ـ اگر خواب ببینید به پیك نیكی رفته اید ، نشانة كسب لذت و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیك نیك می روند ، نشانة آن است كه به شادمانی تمام و كمالی دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است كه موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد .

 

پیمان

1ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان می بندید ، نشانة آن است كه دیگران از بی وفایی شما شكایت خواهند كرد و نامزدتان از شكستن عهدی كه با او بسته اید .

2ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی كه با دیگری بسته اید ، می شكنید ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .