تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 3

استخوان

1ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن است كه كسی قصد دارد شما را به خیانت وادار كند .

2ـ دیدن تپه ای از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطی و آلودگی است .

 

استعفاء

1ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید ، علامت آن است كه وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند ، علامت آن است كه خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید .

 

اسفنج

1ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است كه فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده می كنید ، نشانة آن است كه قربانی حماقت خود خواهید شد .

 

اسكلت

1ـ دیدن اسكلت در خواب ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهید كشید .

2ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسكلتی هستید ، علامت آن است كه از موضوعی بیهوده عذاب می كشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .

3ـ اگر خواب ببینید اسكلتی پیوسته به دنبالتان حركت می كند ، نشانة آن است كه به زودی با واقعه ای تكان دهنده روبرو خواهید شد .

 

اسكلت مرگ

1ـ دیدن اسكلت مرگ در خواب ، نشانة آن است كه به تأثیرات منفی كار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد .

2ـ دیدن اسكلت مرگ روی اعلامیة سوگواری ، نشانة آن است كه ترس و هراس شما بی جهت است ، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد .

 

اسكله

1ـ دیدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آینده تصمیم می گیرید به جهانگردی بپردازید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسكله به كشتی ها نگاه می كنید ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید .

 

اسكیت

1ـ اگر خواب ببینید روی یخ اسكیت بازی می كنید ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید . اگر خواب ببینید هنگام اسكیت بازی یخ می شكند و در آب فرو می روید ، نشانة آن است كه از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسكیت بازی هستند ، علامت آن است كه نام شما را در كنار نامی كه شما ستایشش می كنید ، با رسوایی یاد خواهند كرد .

3ـ دیدن كفشهای اسكیت در خواب ، نشانة آن است كه با هم نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت .

 

اسلحه

1ـ دیدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است .

2ـ شتیدن صدای شلیك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است .

3ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف كسی تیراندازی كنید ، نشانة آن است كه به راهی خطا خواهید رفت .

4ـ اگر در خواب كسی با اسلحه  به طرف شما تیراندازی كند ، علامت آن است كه به بیماریی خطرناك دچار خواهید شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت .

5ـ اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می كند ، علامت آن است كه با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد كرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد كشاند .

 

اسید

1ـ نوشیدن هر چیز در خواب كه خاصیت اسیدی داشته باشد ، نشانة آن است كه در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر زنی خواب ببیند مشروب الكلی می نوشد ، معنایش این است كه احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد .

3ـ دیدن خواب اسیدهای سمی ، نشان می دهد كه خیانتی كه بر علیه شما شكل می گیرد ، افشاء خواهد شد .

 

اشك

1ـ گریه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد كرد .

2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است كه اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

 

 اصلاح صورت

1ـ اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح كرده اید ، علامت آن است كه شیادان بر سر شما كلاه می گذارند.

2ـ اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید ، علامت آن است كه بر اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید بعد از اصلاح ، صورت شما لطیف شده است ، علامت آن است كه به آسودگی و آرامش دست می یابید و دوستان مطیع ادارة شما خواهند بود . اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چركیده به نظر برسد ، علامت آن است كه با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی كند استفاده می كنید و صورتتان كشیده می شود ، نشانة آن است كه بهانه ای به دست دوستان می دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد كنند .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح ، ریش شما خاكستری به نظر می رسد ، نشانة آن است كه از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی كه ادعای دوستی با شما را دارند ، پرهیز می كنید .

6ـ اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می كند ، علامت آن است كه در تفریحات ناشایست افراط می كند و نتیجه آلوده و فاسد می گردد .

7ـ اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می كند ، علامت آن است كه آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می شود كه مردان با تنفر از او روی بر می گردانند .

 

اصلاح موی سر

1ـ  اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح كنید ، علامت آن است كه برای پیش بردن اهداف خود نقشه می كشید . اما نیروی كافی برای عملی كردن نقشه ها صرف نمی كنید .

 

اظهار عشق

1ـ اگر زنی خواب ببیند كسی به او اظهار عشق می كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار می رود كسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال كسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستی و رفاقت نیست . 

3ـ اگر خواب ببینید یكی از اقوام به شما اظهار عشق می كند ، نشانة رنح و ناامیدی است .

4ـ اگر خواب ببینید با یكی از اقوام مكاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است كه بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .

 

اعتبار

1ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید ، علامت آن است كه آینده ای درخشان در پیش رو خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید دوستانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند ، علامت آن است كه مصاحبی هم فكر شما را از شر نگرانی و اضطراب نجات خواهد داد .

 

اعداد

دیدن اعداد در خواب ، علامت آن است كه اوضاع بدكار باعث ناراحتی و پریشانی شما خواهد شد .

 

اعدام

1ـ مشاهدة اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام كنند ، نشانة آن است كه اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در كسب ثروت پیروز خواهید بود .

3ـ اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .

 

اعلامیه 

 1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می كنید ، علامت آن است كه به علت دعوا و مشاجرات ، كارتان به دادگاه كشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می كنید ، نشانة آن است كه اخباری ناخوشایند خواهید شنید .

 

افعی

1ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می كشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانة آن است كه دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد .

2ـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانة آن است كه كسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد . اما اگر در خواب ببیند كه مار از او می گریزد ، به این معناست كه در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت .

 

افلیج

1ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است كه قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است كه دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی كه به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .

3ـ اگر كسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است كه نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

 

اقامتگاه

1ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی كنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست كه تلاشهابتان بی ثمر خواهد ماند .

3ـ اگر خواب ببینید اقامتگاه و محل زندگی شما تغییر یافته است ، نشانة آن است كه بزودی پیغامهایی دریافت خواهید كرد ، و سفرهای زیادی پیش رو خواهید داشت .

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند محل اقامت خود را ترك كرده است ، نشانة آن است كه به او تهمت و افترا خواهند زد .

 

اقیانوس

1ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانة دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانة وصال و یافتن همسری زیبا است .

2ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنة كشتی ها بشنوید ، نشانة آن است كه اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید امواج كف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است كه زیر كانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر كم است كه می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است كه كسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است . 

 5ـ اگر با كشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است كه در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید .

 

الاغ

1ـ دیدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری كه دیر از موعد به شما می رسد .

2ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانة كار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .

3ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانة آن است كه حرفها و تهمت هایی كه پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شركت خواهید كرد .

 

الك

1ـ دیدن الك در خواب ، نشانة آن است كه در معامله ای كه با دیگران می كنید زیان خواهید دید .

2ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الك بسیار ریز است ،  نشانة آن است كه اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می كنید .

3ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الك خیلی درشت است ، نشانة‌ آن است كه هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد .

 

الكتریسته

1ـ احساس الكتریستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس كنید كه برق شما را به شدت تكان می دهد ، نشانة آن است كه با خطری جدی روبرو خواهید شد .

2ـ دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هایی كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

3ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الكتریسته عبور می كنید ، علامت آن است كه به  نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید .

 

الماس       

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است كه مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار    می گیرید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، علامت آن است كه ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .

3ـ گم كردن الماس در خواب ، نشانة‌ رسوایی و مرگ است .

4ـ اگر زن ورزشكاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است كه روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شكوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

5ـ دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنكه خواب ببینید از روی جسد كسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانة آن است كه دوستان شما را به بی وفایی متهم می كنند .    

 

النگو   

1ـ اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید كه دوست یا نامزد شما هدیه داده است ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك ازدواج خواهید كرد .

2ـ اگر دختری در خواب النگوی خود را گم كند ، در آینده با زیانها و مشكلات فراوانی روبرو می شود .

3ـ اگر خواب ببینید النگویی پیدا می كنید ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .

 

الوار

1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است كه با قبول كارهای سخت ، مزد اندكی به دست خواهید آورد . 

2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است كه از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می كنید ، نشانة آن است كه معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .

 

امداد

1ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می كنید و از شما حمایت خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید كسی به شما كمك می كند ، نشانة آن است كه با شادمانی در جایی سكنا خواهید گزید و دوستان و نزدیكان خوب خواهید داشت .

 

املت

1ـ اگر خواب ببینید با املتی كه سرد شده است از شما پذیرایی می كنند ، علامت آن است كه با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .

2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است كه با فردی آشنا می شوید كه ارزش دارد به او اعتماد كنید .

 

انار

1ـ دیدن انار در خواب ، نشانة آن است كه از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می كنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است كه با تمامی نیرنگهایی كه پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتكا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .

3ـ خوردن انار در خواب ، علامت آن است كه اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد .

 

انتخابات

اگر خواب ببینید در انتخابات شركت كرده اید ، نشانة آن است كه در مباحثی شركت می كنید كه برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است .

 

انتقام

1ـ اگر خواب ببینید از كسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است كه اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت كنید دوستان شما را ترك خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

 

انجیل

1ـ خواب كتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .

2ـ اگر در خواب ببینید كه با تعالیم انجیل مخالفت می كنید ، نشانة آن است كه دوستی شما را وسوسه می كند تا دست به كارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید كرد .

 

انفجار

1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد .

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانة آن است كه دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند .

5ـ دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

 

انگشت

1ـ دیدن انگشتان كثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

 

انگور

1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد .

 

ایوان

1ـ دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است كه سرگرم كارهایی جدید خواهید شد كه به ثمر رسیدن آنها در آینده با شك و تردید همراه خواهد بود .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است كه دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است كه وظایف جدیدی را قبول خواهید كرد .