تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیرخواب 1

ابر

1ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ، علامت آن است كه به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می كند ، علامت آن است كه پس از كشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.                                                                                     

3ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانة آن است كه لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندك نصیب شما خواهد شد.

 

ابرو

دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك با مسایل گمراه كننده ای روبرو خواهید شد.

 

ابریشم

1ـ پوشیدن لباس ابریشمی در خواب ، علامت آن است كه با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید كرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.

2ـ اگر دختری پارچة ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانة آن است كه نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد كرد.

3ـ دیدن ابریشم كثیف و پاره در خواب نشانة آن است كه احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید كشاند.

 

ابزار

1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة كشیدن رنج و سختی برای انجام كاری است.

2ـ دیدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ یا بیماری سخت یكی از دوستان یا نزدیكان شما را تهدید می كند.

 

ابزارجراحی

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

 

ابلیس

1ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثی دهشتناك است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می كنید.

2ـ اگر در خواب شیطان را بكشید ، نشانة آن است كه برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترك می گویید.

3ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانة آن است كه باید از دوستان چاپلوس و ریاكار دوری كنید.

4ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است كه قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده كنید.

5ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می كند ، علامت آن است كه در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

6ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است كه هر گونه احساس محبتی كه به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

7ـ اگر در خواب احساس كنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانة آن است كه خواهید كوشید رفتار خود خواهانة خود را كنار بگذارید و با دیگران تا آنجا كه می توانید منصفانه رفتار كنید.

 

اتوبوس

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است كه وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می كنید.

 

اتوكردن

1ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می كنید ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.

2ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است كه  آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.

3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانة آن است كه رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است كه در خانوادة خود ، با كمبود محبت روبرو خواهید شد.

 

اتومبیل

1ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

2ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذرانی به آن حدی كه شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

3ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی كه در حال حركت است فرار می كنید ، دلالت بر آن دارد كه به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می كنید.

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد كه برای جلب حمایت فردی تلاش می كند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.

 

اجاق گاز

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است كه با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین می رود.

2ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد ، نشانة آن است كه با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست می دهد.

 

احتضار

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است كه با بی توجهی خود ارزش كارتان را كم می كنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می كند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است كه از خطری خواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید.

 

احضارارواح

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت كرده اید ، نشانة آن است كه آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

اذیت و آزار

1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار كسی قرار گرفته اید ، نشانة آن است كه دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل كنید ، نشانة آن است كه می خواهید در روز بعد ، كارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

 

ارتقاء

1ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء می یابید ، علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت.

2ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می كنید ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهید یافت ، اما باید برای حفظ و نگهداری ثروت خود بشتر بكوشید.

 

ارث

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

اردو

1ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن است كه در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانة آن است كه دوستان به موقعیتهای بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریك خواهید رسید.

3ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شركت كرده است ، علامت آن است كه خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود كه او فرد مهربانی است.         

4ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانة آن است كه با اولین درخواست ازدواج خواهد كرد.

5ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانة آن است كه دامنش لكه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد.

 

اردوی كار

اگر خواب ببینید در اردویی مشغول كار هستید ، علامت آن است كه اتفاقی تلخ برای شما پیش خواهد آمد.