تبلیغات
پایتخت علم و دانش - تعبیر خواب 2

ارقام

دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فكری دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معاملة بزرگی شكست می خورید.

 

اركستر

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اعضای اركستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است كه نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت.

2ـ اگر خواب ببینید به آهنگی كه اركستر می نوازد گوش سپرده اید ، نشانة‌آن است كه با كسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد.

 

ارگ

1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از كلیسا بشنوید ، علامت آن است كه افراد خانواده از یكدیگر جدا خواهند شد.

2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است كه از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

3ـ آواز محزونی كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حكایت از وظایفی خسته كننده دارد.

 

ارواح

1ـ دیدن روح در خواب ، نشانة آن است كه با مشكلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة‌آن است كه سلامت یكی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

3ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانة‌آن است كه با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

4ـ اگر با روحی در خواب صحبت كنید ،‌ نشانة‌آن است كه اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی كنید و از مصیبت و شری كه در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

5ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانة شما ضربه می زنند ،‌ نشانة‌ آن است كه دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

6ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حركت می كند ،‌ نشانة‌ آن است كه اگر می خواهید مرتكب اشتباه نشوید باید احساسات خود را كنترل كنید.

7ـ اگر در خواب احساس كنید روح یكی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة‌ آن است كه احساس ناامنی و نومیدی خواهید كرد.

8ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیك می نوازند ،‌ نشانة آن است كه تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد.

 

اره

1ـ اگر خواب ببینید با ارة دستی چوبی را اره می كنید ، علامت آن است كه زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.

2ـ دیدن اره های بزرگ كه با نیروی برق كار می كنند ، علامت آن است كه پذیرفتن  وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.

3ـ دیدن ارة فرسوده كه دندانه هایش شكسته است ، علامت آن است كه با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شكست را خواهید چشید.

4ـ گم كردن اره در خواب ، علامت آن است كه دست به كارهایی می زنید كه برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد.

5ـ شنیدن صدای اره كردن در خواب ، نشانة رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

6ـ پیدا كردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانة آن است كه كارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.

7ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانة خود حمل می كنید ، علامت آن است كه مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

 

 از دست دادن تعادل

1ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است كه با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانة آن است كه از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید.

 

ازدواج

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانة آن است كه سردی  بی تقاوتی یكی از دوستان او را ناامید می سازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است كه خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانة آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید كشید .

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی كند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد .

 

ازدواج با افراد كشور دیگر

1ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید ، نشانة آن است كه با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

 

اژدها

دیدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممكن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده كنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا كنید .

 

اسارت

1ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است كه احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد ، كه اگر نتوانید آن را حل و فصل كنید ، بدبخت و نومید می شوید .

 

اسارتگاه

1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختی دجار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .

 

اسب

1ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا كنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید كثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می كند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است كه بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به كاری خطا می زنید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .

3ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است كه برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید كر د .

4ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ كهر سواری می كنید ، نشانة آن است كه به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات       می كند .

5ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است كه زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .

6ـ سوار شدن بر اسبی سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می كند .

7ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .

8ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است كه در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .

9ـ دیدن كره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .

10ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است كه به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشیها به نومیدی مبدل      می گردند . 

11 ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .

12ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .

13ـ دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست .

14ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید كه یورتمه می رود ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی كه یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است كه در كار خود رقیب مقتدری خواهید داشت كه اجازه نمی دهد به پیروزی كامل دست یابید .

15 ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة‌آن است كه به خواستگاری زنی می روید كه شما را     نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .  

16ـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می كنید یا زین كه در هر كاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت می كند .

17ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاری كه بزنید ، سودآور خواهد بود .

18ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است كه یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه همسری وفادار خواهد یافت .

19ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .

20 ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .

21ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شركت كرده اید ، علامت آن است كه سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .

22ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی كشید ، نشانة آن است كه با خودخواهی دوستان را از خود دور می كنید .

23ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است كه با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .

24ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است كه دیگران به او كمك خواهند كرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .

25ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می كنید ، نشانة آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .  

26ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می كنید ، علامت آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .

27ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوك تپه تتها می مانید ، نشانة آن است كه بر علیه كینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می كنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با  اسب به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .

28ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است كه آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود . 

29ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه كنید ، علامت آن است كه ناراحتی به شكل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد.

30ـ اگر خواب ببینید نعل كوچكی بر پای اسبی می كویید كه اندازة پای او نیست ، نشانة آن است كه در شراكت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید.

31ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است كه اتفافاتی شما را نومید می سازد.

32ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن است كه شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.

33ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوكی می گردد ، علامت آن است كه خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد كه فعلاً مجرد باشد.

34ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می كند ، نشانة آن است كه مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می كوشد ، او را مغلوب سازد .

35ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیكتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد كه اول شبیه لاستیكی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است كه آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .

 

 استحمام

1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند ، نشانة‌ آن است كه به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می كند ، دلالت بر آن دارد كه سقط جنین خواهد كرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست كه مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه كاری انجام شود .

3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است كه باید از دوستان شرور دوری كنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزدیكی شما هستند .

5ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می كند ، نشانة آن است كه از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانة آن است كه وقایع بدی در انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاكیزه نشانة آن است كه در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید كرد .

9ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانة آن است كه بعد از كسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .

 

استخدام

1ـ اگر خواب ببینید بی كار هستید و برای استخدام به دنبال كار می گردید ، علامت آن است كه از روی وجدان كار می كنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و كارتان نیازمندند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می كنید ، علامت آن است كه در امور مالی زیان خواهید كرد .